STANDARDY ČESKÝ JAZYK + LITERATURA

26.10.2012 11:00

Pro úplné zobrazení dokumentu klikni zde

Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení:

 

Vedoucí:                                Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4

Koordinátor za VÚP:             Jitka Altmanová, VÚP v Praze

Členové:                               Eva Hájková, PedF UK Praha

               Jana Nedvědová, ZŠ Kutná Hora

   Zdeněk Košťál, ČŠI Praha

              Jiřina Šichová, ZŠ Praha 4,

              Vítězslava Hlaváčová, Gymnázium Voděradská, Praha 10

              Dagmar Burdová, ZŠ Litomyšl

 

Preambule

 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

 

1. Podle zadání zvážil pracovní tým očekávané výstupy podle RVP ZV a možnosti jejich elektronického testování. Vzhledem k tomu, že řada očekávaných výstupů se týká mluveného projevu žáků, popř. předpokládá tvořivé psaní, je jejich elektronické testování problematické. Z celkového počtu 23 očekávaných výstupů po 5. ročníku (2. období) je elektronicky testovatelných 15 očekávaných výstupů a z 27 očekávaných výstupů po 9. ročníku je testovatelných 20.

 

2. U všech elektronicky testovatelných výstupů jsme podrobně specifikovali, které učivo a dovednosti výstup zahrnuje, a stanovili jsme indikátory úloh pro autory testů. (Jednotlivé výstupy jsou opatřeny přiděleným kódem, indikátory jsou číslovány arabskými číslicemi.)

 

3. Domníváme se, že pro test z českého jazyka není vhodné požadavky atomizovat do samostatných úloh. Ty totiž budou vyžadovat řadu textů poskytujících nezbytný jazykový materiál pro řešení těchto úloh a rozsah testu neúměrně naroste, což je nevhodné zvláště pro žáky mladšího školního věku (týká se tedy především testu po 5. ročníku).

 

4. Připojujeme proto i modelovou ukázku jediného výchozího textu (ukázku pro test po 5. ročníku), k němuž se vážou jednotlivé úlohy. V horní části tabulky je přehled očekávaných výstupů, které jsou v uvedeném modelu testovány (výstupy jsou označeny příslušnými kódy), následuje přehled indikátorů úloh seřazených v pořadí odpovídajícím pořadí uvedených výstupů. Pod výchozím textem je řada úloh k němu, u každé úlohy je kromě jejího správného řešení pro přehlednost uveden i kód očekávaného výstupu, jejž úloha testuje. Tímto navrženým postupem se minimalizuje rozsah testu při zachování mnohosti prověřovaných výstupů – úloha pro 5. ročník prověřuje 2/3 celkového počtu elektronicky testovatelných výstupů.

 

5. Podle zadání MŠMT jsou indikátory ověřitelné otevřenou úlohou označeny zeleně a indikátory elektronicky netestovatelné označeny červenou barvou.

 

6. Stále zůstává otevřená otázka zařazení písemné práce – souvislého textu, v němž by žáci mohli prokázat osvojení kreativních komunikačních dovedností i pravopisných vědomostí. Zařazení souvislé písemné práce doporučovali ostatně i oponenti předložených úloh.

 

7. Stávající zpracování úloh je pořád ještě v pracovní verzi, s korekturou textu, stylizačními a formálními úpravami se počítá.

 

 

1. stupeň

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

 

Indikátor

ČJL-5-1-01.1 Žák vybere z nabídky vhodný nadpis

ČJL-5-1-01.2 Žák posoudí na základě přečteného textu pravdivost / nepravdivost tvrzeni

ČJL-5-1-01.3 Žák posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu             

ČJL-5-1-01.4 Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku

ČJL-5-1-01.5 Žák vystihne hlavní myšlenku textu

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Výchozí text:

Téměř všechny myšlenky a objevy učiněné během věků můžete nalézt v knihách. Kniha je jedním z největších lidských vynálezů. Existuje mnoho druhů knih – od beletrie (např. povídky a romány) po naučnou literaturu (např. příručky, slovníky, encyklopedie). První knihu zhotovili Egypťané před 5000 lety. Byla napsaná na papyrových svitcích. Římané vynalezli knihu, jak ji známe dnes; pro stránky použili upravenou zvířecí kůži – pergamen. Po staletí se knihy psaly ručně. Byly vzácné a drahé. V 8. století Číňané vynalezli knihtisk. Do Evropy se rozšířil během 15. století. Knihtisk umožnil vyrábět větší množství knih. Dnes se při výrobě knih využívají počítače, fotografické přístroje, stroje samy tisknou, skládají papír, sešívají jej a vážou do knihy.

 

Vyber z nabídky nejvhodnější nadpis k uvedené ukázce:

(A) Výroba novin

(B) Z historie knih

(C) Čtete rádi?

(D) V knihovně

 

Rozhodni o pravdivosti nebo nepravdivosti následujících tvrzení, vycházej z uvedeného textu:

Dříve byly knihy vzácné a drahé, protože se psaly ručně.         ANO –NE

V knihách je zaznamenáno mnoho důležitých myšlenek a objevů. ANO – NE

Knihtisk vynalezli Egypťané.                              ANO – NE

Existuje málo druhů knih, většinou jsou to encyklopedie.        ANO – NE

 

Jak se nazývá upravená zvířecí kůže, kterou používali Římané pro stránky knih?

 

_____________________

 

Co je podle tvého názoru smyslem uvedeného textu?

(A) text má čtenáře varovat před nevhodným obsahem některých knih

(B) text čtenáře přesvědčuje o tom, aby se chovali ke knihám šetrně

(C) text seznamuje čtenáře s tím, jak vznikly knihy a jak se vyvíjela jejich výroba

(D) text se snaží nalákat čtenáře k návštěvě knihovny

Poznámky k úloze

Použitá ukázka je z Dětské ilustrované encyklopedie Svět kolem nás

 

Řešení:

Nejvhodnější nadpis: (B) Z historie knih

Pravdivost tvrzení: ANO, ANO, NE, NE

Jak se nazývá upravená zvířecí kůže: pergamen

Smysl uvedeného textu: (C)

 


 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

 

Ročník

5.

 

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Indikátor

ČJL-5-1-02.1 Žák vybere z nabídky slov slova klíčová vztahující se k zadanému textu

ČJL-5-1-02.2 Žák rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro smysl (vyznění) textu

ČJL-5-1-02.3 Žák vypíše požadovanou informaci z textu

ČJL-5-1-02.4 Žák utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Která informace (věta) je pro popis kočky domácí nepodstatná? Číslo
nedůležité věty napiš:
1. Kočka má pružné a svalnaté tělo dokonale přizpůsobené lovu.
2. V kohoutku je vysoká asi 30 cm, délka těla včetně ocasu činí kolem 80 cm. 
3. Má ostré zatažitelné drápky a vynikající zrak, sluch a čich. 
4. Černé kočky prý přinášejí smůlu. 
5. Kůže kočky je pokryta srstí. 
6. Kočičí tlapky jsou zakončeny měkkými polštářky.
 
Mezi slovy pod textem škrtněte slovo, které k následujícímu textu nepatří, významem z něho nevyplývá:

Zelená jablka patří k méně oblíbeným druhům jablek, svou chutí však mnohdy předčí jablka s červeným líčkem. Dlouhou tradici v pěstování jablek má tradiční odrůda Zelené průsvitné dozrávající časně, a to na přelomu června a července. K novějším druhům patří například Idared.

 

Pěstování ovoce, jablka, jaro, zelená jablka, časně zrající.

 

Z textu o jablkách vypište název starší odrůdy jablek:______________________

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Nepodstatná informace pro popis: věta číslo 4

Slovo, které významem nepatří k textu: jaro

Starší odrůda jablek: Zelené průsvitné

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení

 

Indikátor

ČJL-5-1-03.1 Žák sestaví jednoduchý slohový útvar (adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka)

ČJL-5-1-03.2 Žák posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou úplné, či zda něco chybí

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Přiřaď k názvu slohového útvaru číslo ukázky:

zpráva ___________

pozvánka ________

oznámení ________

vzkaz ___________

 

1. Zápis do mateřských škol v Kutné Hoře na školní rok 2011/2012 proběhne na počátku měsíce května. Přihlášky dětí se přijímají do 30. 4. 2011. (Kutnohorské listy)

 

2. Vážení rodiče, srdečně vás zveme na představení školní akademie s názvem Zpátky v čase, které se koná v pátek 22. 4. 2011 od 18 hodin v aule školy. Těšíme se na setkání s vámi. (školní webové stránky)

 

3. Ve čtvrtek pomáhali slovenští horští záchranáři ve Vysokých Tatrách 55leté české horolezkyni. Žena měla zraněnou nohu a potřebovala lékařskou pomoc. Zraněná Češka byla účastnicí horolezeckého soustředění, které se konalo na Zbojnické chatě. (Mladá fronta DNES)

 

4. Moniko, prosím tě, až půjdeš dnes na trénink, stav se pro mě, budu na tebe doma okolo čtvrté hodiny čekat! (hlasová schránka)

 

Vyber z nabídky, který údaj chybí v uvedené pozvánce:

(A) název akce

(B) časový údaj

(C) místo konání

(D) program

 

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na vánoční besídku, která se koná v naší třídě. Přijďte si s námi chvilku posedět, zazpívat vánoční koledy a popovídat. Kdo by našel ještě o trochu více času, může se jít vánočně bavit i do auly, kde vystoupí žáci naší školy s pohádkami a koledami. Poté můžete navštívit naši vánoční prodejní výstavu. Její výtěžek bude věnován na nákup učebních pomůcek. Těšíme se na setkání s vámi. Paní učitelka a žáci III. B.

Poznámky k úloze

Indikátor ČJL-5-1-14.1 je z důvodu elektronického testování zjednodušený z úkolu žák sestaví jednoduchý slohový útvar na úkol rozliší slohový útvar

 

Řešení:

zpráva - 3,  pozvánka - 2, oznámení  - 1, vzkaz - 4

chybějící údaj v pozvánce: (B) časový údaj

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení

 

Indikátor

ČJL-5-1-03.3 Žák sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a

příčinné souvislosti příběh, sdělení

ČJL-5-1-03.4 Žák vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr k dané ukázce

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

 

1. „Když jsem byl mlád,“ pravil král dvěma synům, když se byli před ním shromáždili, „zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko.

2. Král měl tři syny, zavolal však pouze dva, neboť třetího syna, Honzu, nebral vážně.

3. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za horami a lesy. A je mi smutno z vědění.

4. Nemohl jsem se tehdy vrátit, musel jsem spěchat podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co za mořem, které bylo za horou, co za pouští, která byla za mořem.

5. Je zajímavé, že Honzové často nejsou bráni vážně, ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí.

 

Vyber z nabídky správné pořadí úryvků tak, aby postupovaly podle časové a příčinné souvislosti (aby tvořily příběh):

(A) 1, 2, 5, 4, 3

(B) 5, 2, 1, 3, 4

(C) 2, 5, 1, 4, 3

(D) 4, 5, 3, 1, 2

 

Která z následujících vět by mohla tvořit závěr k dané ukázce?

(A) Vzdechl a utřel si vlažnou slzu.

(B) Vždycky jsem byl zvídavý.

(C) Bylo jednou jedno království.

(D) Král mu mával z okna na rozloučenou.

 

Poznámky k úloze

Použitá ukázka je z Čítanky pro 4. ročník (Nová škola) J. Werich: Král měl tři syny

 

Řešení:

Pořadí úryvků: (C)

Závěr ukázky: (A)

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

 

Indikátor

ČJL-5-1-04.1 Žák vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše jeho obsah /smysl

ČJL-5-1-04.2 Žák vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-1-04.1

 

Žák vyslechne ukázku (popřípadě sám přečte) a reprodukuje / píše její obsah.

 

Příklady textů (rozsah okolo 100 slov):

 

Náš pes Ben je moc milý a přítulný. Vždycky, když přijedeme na chatu, běhá radostně po okolí a hraje si s pejsky, kteří sídlí se svými páníčky v okolních chatách. Jednou během této hry jsme uslyšeli ránu a vzápětí bolestivé kňučení našeho pejska. Když jsme přiběhli, viděli jsme na jeho boku malou ránu, ze které tekla krev. Někdo našeho Bena postřelil! Jeli jsme k veterináři, který mu brok z těla vyjmul, ránu zašil a vyčistil. Když se Beník probral z narkózy, byl jako opilý a smutně na nás koukal. Dnes už je úplně v pořádku. Toho, kdo Bena postřelil, jsme nikdy neodhalili. 

 

 

Při svých cestách světem překročil Fík jednoho dne sedmero hor a sedmero řek, a tím pádem se samosebou ocitl rovnou v pohádkové zemi. Poznal to už podle hradu potaženého černým suknem. „No, tak to je jasný,“ řekl si, „mají tady šíleně smutnou princeznu.“ Šel rovnou ke králi a povídá jasnozřivě: „Maucta. Tak vaše princezna se nechce smát, co?“ Král jen smutně přikyvoval. „A čekáte na Honzu, že ano?“ „Kdepak,“ řekl král ještě smutněji. „Ten už tu byl a taky nic nepořídil.“ „Ale jděte, vždyť je to tak jednoduché!“ řekl Fík. Olízl princezničce tvář svým růžovým jazykem a holka se nemohla udržet smíchy. (Rudolf Čechura: Maxipes Fík)

 

Nové pololetí jsme ve škole začali romanticky – 14. 2. jsme oslavili svátek svatého Valentýna. Už s předstihem byly v budově školy rozmístěny krabice, do nichž děti mohly vhazovat dopisy a vzkazy pro své kamarády a oblíbence. Po otevření valentýnských krabic bylo zjištěno, že jste odeslali více než 250 dopisů, vzkazů a přáníček. Dopisy dostávala převážně děvčata - z toho usuzujeme, že kluci byli při tvorbě asi pilnější. Nejvíce vzkazů se posílalo mezi žáky prvního stupně, na druhém stupni byla nejžádanější třída VI. C. Dodatečně přejeme hodně lásky i my a doufáme, že v příštím roce bude zájem o valentýnské krabice minimálně stejně velký jako letos. (školní časopis)   

 

 

ČJL-5-1-04.2

 

Přečti si vzkaz od Pavla a řekni ho spolužákovi:

 

Tondo, prosím tě, máš zítra odpoledne přijít ve dvě hodiny za Pavlem na hřiště. Chce si s tebou zahrát vybíjenou a pak byste mohli jít k jeho babičce. Nemáš se bát, prý se nezdržíte, do pěti budete určitě doma. Babička ale zaručeně upeče něco dobrého, třeba tvarohové buchty.

Poznámky k úloze

 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

Indikátor

ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor

(s kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na záznamníku

ČJL-5-1-05.2 Žák posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, telefonického rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku něco chybí nebo zda je úplná

ČJ ČJL-5-1-05.3 Žák změní dialog na vzkaz apod.

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-1-05.1

 

Na základě uvedených informací vedou dva žáci dialog:

 

1) Odpoledne se chtějí jít koupat, jeden nemůže, musí jít pomáhat babičce, domluví se, že půjdou další den

 

2) návštěva kina - pátek - 18 hodin - sraz půl hodiny před představením na náměstí

 

3) pondělí – 17 hodin – koncert – Obecní dům Praha – Antonín Dvořák

 

4) Martina mi řekla, abych s ní šla odpoledne na koupaliště.

Odpověděla jsem, že nemohu, protože musím jít pomáhat babičce na zahradu.

Martina se mě zeptala, jestli bych nemohla jít pomáhat babičce zítra.

Odpověděla jsem, že ne, protože babička jde zítra k lékaři a nebude doma. Kromě toho už jsem jí to slíbila.

Martina navrhuje, že půjdeme zítra, já souhlasím.

 

Témata na telefonní hovor (pozdrav, představení se, krátký rozhovor, rozloučení):

pozvání na narozeniny, přání k svátku, omluva ve škole, zavolání lékařské pohotovosti, omluva z dohodnuté schůzky, akce, oznámení dopravní nehody, požáru apod.

 

Témata na zanechání vzkazu:

 • pro maminku: zdržíš se u kamaráda
 • pro kamaráda: zítra odpoledne k němu nepřijdeš
 • pro spolužáka: jaký úkol máte na další den do školy
 • pro babičku: zítra po škole se u ní stavíš apod.

 

 

ČJL-5-1-05.2

 

Je uvedený telefonický rozhovor úplný nebo něco chybí? V případě, že ano, řekni, co chybí!

 

A: Tady Petr Novotný.

B: Ahoj Petře, co děláš? Jedu na kole na hřiště, nechceš jet se mnou?

A: Možná bych jel. Jak dlouho tam chceš být a kdo tam bude?

B: Budu tam asi hodinu, pak musím domů. Budou tam určitě kluci z naší třídy, zahrajeme si fotbal

A: Tak já pojedu, stav se pro mě asi za čtvrt hodiny, zatím ahoj.

B. Ahoj, uvidíme se.

 

 

Napiš, co chybí v uvedeném vzkazu na záznamníku:

Jé, to je škoda, že nejsi doma. Zítra tě zvu do cukrárny, sejdeme se ve dvě hodiny. Tak ahoj, už se těším.

 

 

ČJL-5-1-05.3

 

Uvedený dialog maminky a paní učitelky změň na vzkaz pro paní učitelku:

 

Maminka: Dobrý den, paní učitelko.

Paní učitelka: Dobrý den, paní Šťastná. Ráda vás slyším. Potřebujete něco?

Maminka: Chci omluvit naši Martinu. Je nemocná, celou noc měla teplotu a stěžuje si, že ji bolí v krku. Půjdeme teď dopoledne k paní doktorce.

Paní učitelka: Dobře paní Šťastná, omluvím ji. Dejte mi prosím vědět, jak dlouho bude Martina stonat. Pro úkoly se stavíte?

Maminka: Určitě, řeknu našemu Ondřejovi, aby se za vámi zastavil, pošlete je prosím po něm. Děkuji vám.

Paní učitelka: Zařídím to, spolehněte se. Mějte se hezky a pozdravujte Martinu. Na shledanou.

Maminka: Na shledanou.

Poznámky k úloze

 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

 

Ročník

5.

 

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Indikátor

ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených ukázek tu, která výrazně ovlivňuje rozhodování člověka

ČJL-5-1-06.2 Žák vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Který text informuje a který nás navíc chce přimět k nákupu?
 
A:
Firma Čistota uvedla na trh nový prací prostředek vhodný pro ruční praní i
praní v automatických pračkách. Složení pracího prášku zaručuje dobrý prací 
výsledek v měkké i tvrdé vodě. K dispozici je balení po 2 kg, 4 kg i 8 kg.
 
B:
Firma Čistota přichází s novým vynikajícím pracím prostředkem, který vám zaručí, že vaše prádlo bude vždycky čisté. Vyzkoušejte jeho unikátní složení. V nabídce 
je úsporné dvoukilové balení, balení 4 kg, cenové zvýhodnění vás však nejvíc potěší u balení 8 kg.
 
 
 
Přepište následující text jako reklamu.
 
Milena
Čokoládová tyčinka
46 g
Vyrábí: Orion Nestlé
Česká republika

 

 

Poznámky k úloze

Úloha Přepište následující text jako reklamu patří k elektronicky netestovatelným.

 

Řešení:

Text A informuje, text B ovlivňuje rozhodování

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

Indikátor

ČJL-5-1-07.1 Žák na základě zadání předvede s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči různá sdělení - oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – a respektuje při tom rozdílného adresáta

ČJL-5-1-07.2 Žák se vhodně představí ostatním dětem, dospělému

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-1-07.1

 

Řekni větu Jano, běž do obchodu, kup rohlíky a neztrať peněženku! tak, aby podle intonace bylo poznat, že jde o prosbu.

 

Dokonči následující věty a řekni je tak, aby podle tvé rozdílné intonace bylo poznat, kdy se jedná o prosbu, příkaz nebo omluvu:

Prosím vás …………………

Buďte tak hodná, ……………

Promiň …………………….

Žádáme tě ……………………….

 

Oznam spolužákovi / paní učitelce, že máš zítra narozeniny a že ho / ji zveš na oslavu

 

Dokonči následující oznámení a představ si, že je říkáš ve školním rozhlase:

Fotografujete rádi? Časopis pro děti Sluníčko vypisuje soutěž o nejlepší obrázek na téma: Můj čtyřnohý kamarád.

 

Jak se omluvíš v následujících situacích? Vytvoř alespoň dvě věty, kterými se omluvíš v následujících situacích.

1) zapomeneš si domácí úkol (paní učitelka/pan učitel)

2) rozbiješ míčem sousedovi okno (soused)

 

ČJL-5-1-07.2

 

Představ se vhodnou formou v následujících situacích (2–3 věty):

- přišel jsi do nové školy – představ se nejprve panu řediteli a pak svým novým

 spolužákům

- změnil jsi sportovní oddíl – představ se novým spoluhráčům a trenérovi

- jdeš na recitační soutěž – představ se a porotě

Poznámky k úloze


 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

Indikátor

ČJL-5-1-08.1 Žák rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou výslovnost

(sme, dyž vo tom apod.)

ČJL-5-1-08.2 Žák při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou výslovnost

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-1-08.2

 

Možné komunikační situace:

 •  zeptat se v obchodě prodavačky na cenu zboží (kde nalézt určité zboží)
 •  v knihovně na další knihu svého oblíbeného autora
 •  v autobuse řidiče, zda staví na určité zastávce
 •  omluvit se učiteli za nevypracovaný úkol
 •  přivítat rodiče na školní besídce apod.

 

Poznámky k úloze

Nabízená fonetická transkripce je z didaktického hlediska pro mladší školní věk naprosto nevhodná.

Nelze propagovat nespisovnou výslovnost, je možné se domluvit na sledování vytypovaného pořadu, ve kterém by žáci měli za úkol vyhledávat nespisovnou výslovnost, případně využít např. archiv ČT apod. 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

Indikátor

ČJL-5-1-09.1 Žák píše správně po stránce obsahové i formální vyprávění

ČJL-5-1-09.2 Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního postupu

ČJL-5-1-09.3 Žák napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi

ČJL-5-1-09.4 Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-1-09.1

 

Možné náměty pro vypravování:

Témata vycházející z vlastní zkušenosti dětí - jejich vlastní zážitky, příběhy se zvířaty apod.

 

Vytvoř krátké vypravování s následujícími slovesy (v jakýchkoli osobách a časech):

běžet, poskakovat, jít, pochodovat, vykračovat si

(obměna: žák si sám vybere 5 slov – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce, číslovka – která použije ve vypravování)

 

Dokonči vypravování:

Sedím v houpacím křesle ne verandě chaty a čtu si knížku. Jsem tu sám, klid, pohoda. Venku prší, déšť bubnuje do střechy, už se stmívá. Najednou slyším za oknem kroky. Přibližují se a vzdalují. A znovu.

 

 

ČJL-5-1-09.2

 

Možné náměty pro tvorbu popisu:

Popis předmětu, zvířete, osoby - hračka, dům, dětský pokoj; domácí mazlíček - pes, kočka; kamarád, člen rodiny

(nutný vizuální vjem - obrázek, fotografie, popisovaný předmět,…)

Popis pracovního postupu - oblíbený recept, přesazování rostliny, jednoduchý výrobek, čištění zubů, …(činnost, kterou děti samy vykonávaly)

 

Pozorně si přečti následující text. Kuchař si popletl, co má při výrobě palačinek udělat nejdříve, co potom…Pomoz mu a napiš popis pracovního postupu ve správném pořadí!

 

1) Upečené horké palačinky potřeme džemem, zatočíme je nebo složíme a posypeme moučkovým cukrem.

2) Vejce pečlivě rozmícháme, rozředíme mlékem a za stálého míchání přisypeme polohrubou mouku.

3) Na přípravu palačinek potřebujeme 3 vejce, 500 ml mléka, 250 g polohrubé mouky, tuk na smažení, džem a cukr.

4) Přejeme vám dobrou chuť.

5) Z hotového hladkého těstíčka pečeme na pánvi potřené tukem tenké palačinky

 (pečeme je po obou stranách).

 

ČJL-5-1-09.3

 

Které věty můžeš použít do úvodu dopisu, které na závěr?

Posílám ti srdečný pozdrav….

Zdravím Vás a čekám Vaši rychlou odpověď…

Přeji ti hezký víkend …

Zdravím tě a posílám pusu…

Těším se na brzkou shledanou…

Omlouvám se, že jsem se dlouho neozval…

 

Možné náměty pro psaní dopisu:

dopis z prázdnin rodičům, babičce, kamarádovi, dopis sourozenci na školu v přírodě, krátký dopis chlapci nebo děvčeti, se kterým si chceme dopisovat

 

Poznámky k úloze

Vypravování – úvod, vlastní vypravování a závěr, rozsah okolo 5080 slov, vypravování je možné tvořit i podle obrázkové osnovy. Využívána je přímá řeč, slovesa, která výrazně postihují děj, a krátké věty k navození dějového napětí.
Popis – úvod, vlastní popis, závěr, u popisu je akcentována uspořádanost, u pracovního postupu dodržení časové posloupnosti, možno tvořit i podle obrázkové nebo otázkové osnovy.

Dopis – místo a datum, oslovení, sdělení, zakončení, podpis, adresa

 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

Indikátor

ČJL-5-1-09.4 Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Vyber z nabídky, co chybí v ukázce dopisu:

(A) oslovení a podpis

(B) P. S., místo a datum

(C) nechybí nic

(D) místo a datum, podpis

 

Maminko, tatínku,

 posílám Vám vzpomínku z letního tábora, jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora. Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list, polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena. Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže, slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjendu, na ovce a na schovku. Štefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu za šera. Proč jsem se nenarodila o pár let dřív? Dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká si Steve. Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Řekla bych: nebuď nesmělý, líbej mě, Steve. Závěrem dopisu ještě trochu popisu: ta bréca vedoucí je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí. Když běží po lese, všechno na ní třese se. Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu.

 

P. S. Pošlete dvě tři sta, jsem bez peněz dočista.

 

Poznámky k úloze

Použitá ukázka je text písně Z. Svěráka a J. Uhlíře Dopis z tábora

 

Řešení:

V ukázce dopisu chybí: (D) místo a datum, podpis

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura 

 

Ročník

5.

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Indikátor

ČJL-5-1-10.1 Žák k zadanému textu přiměřené délky vytvoří jeho osnovu (nejméně o třech bodech)

ČJL-5-1-10.2 Žák zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na vhodné místo

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

V létě o prázdninách se Michal a Radek rozhodli, že přenocují ve stanu na zahradě u babičky. Odpoledne postavili stan a teď v něm leží zachumlaní do spacáků. Když se kluci odpoledne stěhovali do stanu, babička se strachovala: „ Nebudete se tam, hoši, bát?“ „My a bát se?“ zlobili se kluci. „To nás máš, babi, za strašpytle?“

Ale teď tu leží a nemůžou usnout. Napjatě poslouchají podivné šelesty a neznámé zvuky. Cítí, jak jim buší srdce. Pár kroků za plotem zahrady začíná les. Nikdy nevěřili na strašidla, ale teď je napadá – co kdyby přece? Každou chvíli přejede po plachtě stanu větev, jak se komíhá ve větru. Nebo to není větev? Kluci se začínají potit a oči mají dokořán. Napínají uši. Venku se zvedá vítr. Co to tak strašidelně šelestí v korunách stromů? A teď to venku zafunělo, teď to škrábe po plachtě! Co se to dobývá dovnitř? Venku se ozvalo zakňučení a nové škrábání. „Vždyť je to náš Mates!“ zvolal Michal. A už se kluci hrabou ven a otvírají stan. Dědečkův pes se hrne dovnitř jako velká voda.

Kluci si oddychli. Netrvalo dlouho a všichni tři spokojeně spali. Chundelatý psí kožich kluky krásně hřál, a i když se venku čerti ženili, vítr hučel a padal déšť, chlapci o ničem nevěděli.  

 

Sestav jednoduchou osnovu vyprávění v heslech o čtyřech bodech:   

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

 

Z vyprávění o chlapcích vypadl následující text. Na které místo v příběhu bys ho zařadil? Vyber větu z uvedené nabídky, na niž by vhodně navazoval. 

 

Kluci si představují divokého kance nebo zježenou hlavu s ohnivýma očima. Na stan dolehlo nějaké těžké tělo. „Mamí!“ vyjekl Radek.

 

(A) „Nebudete se tam, hoši, bát?“

(B) Pár kroků za plotem zahrady začíná les.

(C) Co se to dobývá dovnitř?

(D) Dědečkův pes se hrne dovnitř jako velká voda.

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Text navazuje na větu:  (C) Co se to dobývá dovnitř?

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (nauka o slově – lexikální význam)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Indikátor

ČJL-5-2-01.2 Žák vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k zadanému slovu

ČJL-5-2-01.3 Žák nahradí v textu slovo slovem významem protikladným, významem stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným

ČJL-5-2-01.4 Žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy

ČJL-5-2-01.5 Žák rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku (pro opozita)

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Jak král pravil, tak se také stalo.

 

Které z uvedených slov má svým významem nejblíže ke slovu pravil?

(A) zakřičel

(B) popřel

(C) řekl

(D) vysvětlil

 

Náš pan učitel je dobrý člověk.

 

Nahraď slovo dobrý

slovem významem protikladným - ______________

slovem významem podobným     -  _______________

slovem citově zabarveným          -  _______________

 

Která z následujících vět obsahuje slovo vícevýznamové?

(A) Prohra ho zarmoutila.

(B) Monika dostala nový míč.

(C) Zelenina je zdravá, měli bychom ji jíst každý den.

(D) Ve škole na chodbě jsem našel korunu.

 

Vysvětli další významy tohoto slova:

__________________________________________

 

Která z následujících možností obsahuje slova s protikladným významem?

 

(A) skromný – nenáročný

(B) milý – nesoustředěný

(C) šťastný – nešťastný

(D) líný – nešikovný

Poznámky k úloze

Řešení:

pravil: (C) řekl

Věta s vícevýznamovým slovem: (D) Ve škole na chodbě jsem našel korunu.

Další významy slova koruna: panovníkova koruna, koruna stromu (stačí tyto dva významy, jakkoli volně popsané)

Slova s protikladným významem: (C) šťastný - nešťastný 
 

Vzdělávací obor

Český jazyk

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Stavba slova)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

 

Indikátor

ČJL-5-2-02.1 Žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou

ČJL-5-2-02.2 Žák rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož slova

ČJL-5-2-02.3 Žák rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem a která ne

ČJL-5-2-02.4 Žák k danému slovu uvede slova příbuzná

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Výslovnost, nevýslovně, slovník, slovíčka, proslov, oslovení, vyslovit je skupina slov příbuzných se slovem slovo

Urči stavbu slova nevýslovně

část předponová _________

kořen slova _________

část příponová _________

 

Které z následujících slov obsahuje předponu i příponovou část?

(A) proslov

(B) ledový

(C) nestartovat

(D) lékařka

 

Roztřiď následující skupinu slov na slova příbuzná se slovem les a na tvary slova les:

lesník, lesa, zalesnit, lesní, lesu, prales, lesem, pralesní

 

slova příbuzná se slovem les:

___________________________________________

 

tvary slova les:

_____________________________________

 

Český jazyk je náš jazyk národní.

Které z následujících slov není příbuzné se slovem český?

(A) čeština

(B) nečeský

(C) Čech

(D) česat

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Stavba slova nevýslovně: část předponová: nevý-, kořen slova: slov,

část příponová: -ně

Slovo s předponou i příponovou částí: (C) nestartovat

Slova příbuzná se slovem les: lesník, zalesnit, lesní, prales, pralesní

Tvary slova les: lesa, lesu, lesem

Se slovem český není příbuzné slovo: (D) česat 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Slovní druhy)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech

Indikátor

ČJL-5-2-03.1 Žák určí slovní druh vyznačeného slova ve větě (kromě částic)

ČJL-5-2-03.1.2 Žák vybere z krátkého textu větu, která obsahuje / neobsahuje určený slovní druh

ČJL-5-2-03.3 Žák určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu.

ČJL-5-2-03.4 Žák rozliší přídavné jméno tvrdé a měkké, ve spojení přídavného a podstatného jména určí u přídavného jména jeho pád, číslo, rod a na základě této znalosti používá přídavná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu

ČJL-5-2-03.5 Žák určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího čas) u slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech mluveném i psaném projevu

ČJL-5-2-03.6 Žák rozliší, zda věta je/není napsaná gramaticky správně

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

S poctivostí nejdál dojdeš!

Urči slovní druh vyznačeného slova ve větě:

(A) podstatné jméno

(B) příslovce

(C) zájmeno

(D) sloveso

 

Která z následujících vět neobsahuje příslovce?

(A) Hlavní město naší republiky je Praha.

(B) Můj kamarád Petr běhá nejrychleji z celého mužstva.

(C) Cestovatel vyprávěl zážitky z cest velmi zajímavě a poutavě.

(D) V pět hodin budu už určitě doma.

 

Ve městech je bohužel často vidět volně pobíhající psy.

Ve kterém z následujících příkladů je podstatné jméno ve stejném pádě, čísle a rodě jako podstatné jméno psy v uvedené větě?

(A) namaluju sousedy

(B) mluvím o příteli

(C) sejdeme se s kamarády

(D) nemáme rádi chyby

 

Rozhodni, která z nabízených vět není napsaná správně – zaměř se na spojení podstatného a přídavného jména:

 

(A) Žabí stehýnka jsou vyhlášená pochoutka.

(B) Noví žáci se ve třídě rychle spřátelili.

(C) Hluchý lidé potřebují naši pomoc.

(D) V zoologické zahradě se vylíhla sokolí mláďata.

 

Ve které větě je sloveso uvedeno ve 3. osobě čísla jednotného?

(A) Proč se mnou nemluvíte?

(B) Učení mě baví.

(C) Při fotbale nás soupeři vždy porazí.

(D) Rádi pozorujeme noční oblohu.

Poznámky k úloze

Řešení:

nejdál: (D) příslovce

Věta, která neobsahuje příslovce: (A)

Podstatné jméno ve stejném pádě, čísle, rodě: (A) sousedy

Věta, která není napsaná pravopisně správně: (C) 

Věta se slovesem ve 3. osobě čísla jednotného: (B)

 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Tvarosloví)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Indikátor

ČJL-5-2-04.1 Žák vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného a přídavného jména a slovesa a nahradí ho tvarem spisovným

(doporučujeme pro autory testů rozložit na dvě úlohy na sebe navazující: v 1. kroku žák vyhledá/nevyhledá, ve 2. kroku vyhledané nahradí/nenahradí)

ČJL-5-2-04.2 Žák doplní zadaný tvar podstatného jména do věty tak, aby to bylo mluvnicky a pravopisně správně (1. a 4. pád rod mužský životný).

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Která z následujících vět obsahuje pouze slova spisovná?

 

(A) Mičuda mi spadla za plot k sousedům.

(B) To je fakt hustý!

(C) Adéla ode mě pořád vopisuje!

(D) Dnes máme domácí úkol z angličtiny.

 

Když jsme četli Malýho prince, tak mi například vadilo, že spad z jiný planety. „To je přeci nesmysl,“ říkal jsem Kimovi. „Jak to, že ti to nevadí?“ A on, že je to pohádka. A tak jsem si pak znovu přečet o milionářovi, co pořád počítal peníze a na nic jiného neměl čas, a o tom králi, kterej přikazoval jen to, co šlo splnit, a o tom, jak se ochočuje liška, a najednou jsem to pochopil. Doopravdy se v Malým princi říká lidem o nich samejch, i když je to pohádka myšlená pro děti. (V. Stýblová: Můj brácha) 

 

Vypiš z textu do tabulky dva nespisovné tvary slov a nahraď je tvary spisovnými:

 

nespisovný tvar

spisovný tvar

 

 

 

 

 

 

Doplň do věty podstatné jméno ze závorky ve správném tvaru tak, aby byla mluvnicky a pravopisně správně:

 

Velké vzdálenosti jsou dnes překonávány moderními __________(letadlo).

Děti jely na školu v přírodě se svými _____________ (učitel).

Na poli si vesele hráli ušatí __________________ (králík).

Při výtvarné výchově jsme malovali vodovými ____________(barva).

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Věta obsahující pouze spisovná slova: (D)

Nespisovné tvary např.: Malýho, kterej; spisovně: Malého, který

Podstatná jména ve správném tvaru: letadly, učiteli, králíci, barvami

 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Skladba)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-05 vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Indikátor

ČJL-5-2-05.1 Žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)

ČJL-5-2-05.2 Žák vyhledá ve větě určovací skladební dvojice (bez terminologie)

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Českým zemím kdysi vládli králové.

Která z následujících dvojic slov je základní skladební dvojice uvedené věty?

(A) českým zemím

(B) kdysi vládli

(C) zemím vládli

(D) králové vládli

 

 

Tatínek při žehlení pečlivě narovnal rukávy košile.

Která z následujících skladebních dvojic není utvořena správně?

(A) tatínek narovnal

(B) tatínek při žehlení

(C) narovnal při žehlení

(D) narovnal pečlivě

Která z možností A-D je základní skladební dvojicí věty? ___________

 

Stany postavily nečekaně rychle děti z prvního oddílu.

Která z následujících možností je podmět uvedené věty?

(A) stany

(B) postavily

(C) oddílu

(D) děti

 

Která z následujících vět má několikanásobný podmět?

(A) První přišel na hřiště Jirka.

(B) Včera celý den pršelo. 

(C) Na zahradě zpívají kosi, sýkorky a pěnkavy.

(D) Proč se na mě tak díváš?

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Základní skladební dvojice věty: (D) králové vládli

Nesprávně utvořená skladební dvojice: (B) tatínek při žehlení, základní skladební dvojice: (A) tatínek narovnal

Podmět uvedené věty: (D) děti

Věta s několikanásobným podmětem:  (C)

 
 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Skladba)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Indikátor

ČJL-5-2-06.1 Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí

ČJL-5-2-06.2 Žák rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Která z následujících vět je větou jednoduchou?

 

(A) Koťata běhala vesele po domě i po dvoře.

(B) Jedno se někam zaběhlo, nemohli jsme ho nalézt.  

(C) Máma kočka truchlila a odmítala jíst.  

(D) Bylo nám jí líto, ale pomoci jsme jí nemohli. 

 

Který z nabízených větných vzorců odpovídá následujícímu souvětí?

 

Lev zoufale řval a bránil se ze všech sil, ale nemohl se ze sítě vymotat. 

 

(A) V1, V2, ale V3. 

(B) V1, ale V2. 

(C) V1 a V2, ale V3.   

(D) V1 a V2, V3. 

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Věta jednoduchá: (A)

Větný vzorec: (C)
 


 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Skladba)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

Indikátor

ČJL-5-2-07.1 Žák nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován

ČJL-5-2-07.2 Žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Liška celou hodinu běhala a skákala, ale na hrozny nedosáhla.

 

Kterým z následujících spojovacích výraz můžeš nahradit spojku ale, aby smysl sdělení zůstal zachován?

 

(A) když

(B) i

(C) potom

(D) avšak

 

Správný člověk je věrný svým přátelům. Stojí při nich za všech okolností.

 

Kterým z nabízených spojovacích výrazů lze vhodně spojit věty jednoduché v souvětí?

 

(A) který

(B) i když

(C) a

(D) kde

 

Poznámky k úloze

Spojovací výraz nahrazující spojku ale: (D) avšak

Spojovací výraz, který spojí vět jednoduché v souvětí: (C) a

 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.
 

Tematický okruh

Jazyková výchova (Pravopis)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

 

Indikátor

ČJL-5-2-08.1 Žák správně píše/doplní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných

ČJL-5-2-08.2 Žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního a morfologického

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Které z následujících slovních spojení není napsané pravopisně správně?

 

(A) viděli jsme vysoké kopce

(B) květinám usychají lístečky

(C) mile se usmívala

(D) do třídy přibil Zbyněk

 

Do kterého spojení doplníš pouze i/í, aby bylo napsané pravopisně správně?

 

(A) tatínek sl-b-l koupit l-že

(B) umět v-jmenovaná slova je v-hra

(C) dům nev-padal ob-dleně

(D) z kůry stromů v-sely l-šejníky

 

Bratranec chová čtyři (pes).
 

Který tvar slova pes z nabídky můžeš doplnit do uvedené věty tak, aby byla napsaná správně?

(A) psi
(B) psy
(C) psové
(D) psa

 

 

Poznámky k úloze

Řešení:

(D), (D), (B)

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Jazyková výchova (Pravopis)

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

Indikátor

ČJL-5-2-09.1 Žák na základě znalosti shody přísudku s podmětem používá správné tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném projevu

ČJL-5-2-09.2 Žák doplní správně čárky do zadaného textu (oslovení,

 několikanásobný větný člen)

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

Ve které z následujících vět je chyba ve shodě přísudku s podmětem?

 

(A) Do zoologické zahrady přibyly nová zvířata.

(B) Šli jsme se na ně odpoledne podívat.

(C) Chlapci se nejdéle zdrželi v pavilonu šelem.

(D) Dívky zase nejvíce zaujaly žirafy.

 

Doplň správně čárky mezi slovy v následujících větách (pokud chybí):

 

(A) Milý Petře pracoval jsi opravdu moc dobře.

(B) Na výlet se vydala celá naše rodina – tatínek maminka sestra i já.

(C) Na smluvenou schůzku přišli Karel Petr Ondřej a Filip.

(D) V létě jsme procestovali Itálii a Rakousko.

 

Poznámky k úloze

Řešení:

Věta s chybou ve shodě  přísudku s podmětem: (A)

Věty s doplněnými čárkami:

(A) Milý Petře, pracoval jsi opravdu moc dobře.

(B) Na výlet se vydala celá naše rodina – tatínek, maminka, sestra i já.   

(C) Na smluvenou schůzku přišli Karel, Petr, Ondřej a Filip.

Věta (D) je napsaná správně.  

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Literární výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

 

Indikátor

ČJL-5-3-01.1 Žák zpracuje stručné sdělení (referát) o přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku

ČJL-5-3-01.2 Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-3-01.1

 

Záznam o přečtené knize (rozsah minimálně 50 slov):

 • autor, název knihy, ilustrátor, rok vydání, nakladatelství
 • stručně, o čem kniha je
 • proč se čtenáři líbila / nelíbila – zdůvodnění
 • doporučení ostatním – zdůvodnění
 • případně jednající postavy, hlavní postava
 • přečtení vybrané ukázky (zdůvodnit svůj výběr)

 

Žák prezentuje ostatním spolužákům, ti se ho ptají na další informace o knize, které je zajímají. Žáci zpracovávají záznamy o knihách do čtenářských deníků nebo na volné listy papíru, které zakládají do svých portfolií.

 

ČJL-5-3-01.2

 

Na základě vyslechnutého textu (přednes učitele, audiozáznam) žák stručně vyjádří hlavní myšlenku ukázky, zda se mu ukázka líbila / nelíbila, své tvrzení zdůvodní (dialog, diskuse).

 

Poznámky:

Žák je schopen se stručně, jasně a srozumitelně vyjádřit o přečtené knize nebo přečtené / slyšené ukázce.


 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura
 

Ročník

5.

Tematický okruh

Literární výchova

 

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

Indikátor

ČJL-5-3-02.1 Žák přednese a volně reprodukuje text

ČJL-5-3-02.2 Žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma

ČJL-5-3-02.3 Žák napíše pohádku, bajku

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

 

ČJL-5-3-02.1, 2, 3

 

 • reprodukce básní a textů z čítanky
 • dokončení textu
 • vypravování vlastních zážitků (např. z výletu)
 • pohádka, bajka – tvorbu lze dětem usnadnit např. zadáním postav, ponaučení k bajce apod.  

 

Vyber si jedno z následujících přísloví a použij ho jako ponaučení ke krátké bajce:

 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Bez práce nejsou koláče.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Můžeš využít např. následující dvojice postav: vlk a zajíc, kočka a myš, vrána a liška

 

Vytvoř pohádku s následujícími postavami – drak, princezna, lakomý král,…

Moderní verze – pohádka na téma čištění zubů, vaření čaje,….

 

 

Poznámky:

Rozsah vytvořených textů: okolo 50–80 slov

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

 

Ročník

5.

 

Tematický okruh

Literární výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

 

Indikátor

ČJL-5-3-03.1 Žák rozhodne, z kterého druhu / žánru je úryvek – řešení v nabídce (úryvek z poezie, komiksu, z naučného textu – encyklopedie, z návodu k použití, z pohádky)

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

1.

Máma smaží bramborák,

nad pánví se zvedá mrak,

modrý mrak se z pánve zvedá,

už se tvoří kůrka hnědá,

a té vůně po kuchyni!

Až to dělá v puse sliny.

 

2. brambor, lilek hlíznatý, až 1 metr vysoký, u nás jednoletá užitková rostlina, z čeledi lilkovitých s namodrale bílými květy a zelenými bobulemi; všechny zelené části jsou jedovaté, pochází z Jižní Ameriky

 

3. „I jakpak ji nemám bít, když umí jen z konopí zlaté nitky příst,“ odpověděla matka. „Nu, když umí z konopí zlaté nitky příst, tedy mi ji prodejte“ – řekl kníže.

„Ráda, co mi za ni dáte?“ „Půl měřice zlata.“

 

4. Sejměte kryt baterie. Připojte konektor baterie k nabíječce. Nabíječku připojte k zásuvce. Nabíječka baterií není hračka – nabíjení musí být vždy prováděno dospělou osobou.

 

Přiřaď v tabulce k typu textu číslo odpovídajícího úryvku:

 

typ textu

číslo úryvku

pohádka

 

 

návod k použití

 

naučný text z encyklopedie

 

poezie

 

Poznámky k úloze

Řešení:

pohádka: 3, návod k použití: 4, naučný text: 2, poezie: 1 

 

 

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

 

Ročník

5.

Tematický okruh

Literární výchova

Očekávaný výstup
RVP ZV

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Indikátor

ČJL-5-3-04.1 Žák rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo bajka

ČJL-5-3-04.2 Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, nebo próza

 

Příkladové úlohy

 

 

 

 

 

 

 

1. V lese pod Kavčí horou se brouzdal v bukovém mokřadisku zlý kanec samotář, který způsobil lidem z okolních vesnic četné škody; obilí na polích rozválel, mnoho loveckých psů roztrhal a na jezdce vyskakoval tak zuřivě a tak vysoko, že koním rozerval břicho. A na toho kance jednou vyrazil muž z rodu Štrosova, syn Sudivojův jménem Bivoj.

 

2. Vrána dychtivě strčila hlavu do džbánu, ale měla příliš krátký zobák. Věděla, že kdyby džbán převrátila, voda by vytekla a vsákla se do země. Vtom něco vránu napadlo. Začala zobákem sbírat se země kamínky a házet je do džbánu. Jak kamínků přibývalo, zvedala se i hladina vody, až se z ní mohla vrána pohodlně napít.

 

3. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně ani slyšet a řekl: „Král slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho zas mluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon; a chce-li král, aby jiní zákony jeho šetřili, musí je sám napřed zachovávat. A proto mi král musí svou dceru dát.       

 

Přiřaď k pojmům v tabulce číslo úryvku:

 

 

Pojem

číslo úryvku

pohádka

 

bajka

 

pověst

 

 

 

Rozhodni, který úryvek je poezie a který próza:

 

1. Je zimní večer. Venku tiše sněží.

    Mráz na okna kreslí zimostráz.

    Zimní večer. Na zámecké věži

    odbíjejí hodiny svůj čas.

    V krbu hoří. Z lampy padá záře.

    Dnes má radost hostitel i host.

    Jasné oči, rozesmáté tváře -

    Baron Prášil pozval společnost

 

2. Daleko široko do všech stran dohlédli dalekohledem za toho jasného, zářivého dne. Nikde však stopa po lidech, jen pohádková scenerie přírody, svěží a nedotčená lidskou rukou.  Pan Braun byl vzrušen. Toužil po lidech, hledal, ale nenašel je. Zato objevil kousek světa, který mu připomínal ráj, jak si jej v dětských letech představoval.

 

 1. ____________
 2. ____________

Poznámky k úloze

Řešení:

pohádka: 3, bajka: 2, pověst: 1

poezie: 1, próza: 2

Komplexní příkladová úloha

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Ročník

5.

Tematická oblast

Komunikační a slohová výchova (KaSV)

Jazyková výchova (JV); Literární výchova (LV)

Očekávaný výstup RVP ZV

ČJL-5-1-01 Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas (KaSV)

ČJL-5-1-02 Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk a podstatné informace zaznamenává (KaSV)

ČJL-5-2-01 Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová (JV)

ČJL-5-2-02 Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku (JV)

ČJL-5-2-03 Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech (JV)

ČJL-5-2-05 Vyhledá základní skladební dvojici (JV)

ČJL-5-2-06 Odlišuje větu jednoduchou a souvětí

ČJL-5-2-07 Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje (JV)

ČJL-5-2-09 Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách (JV)

ČJL-5-3-03 Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (LV)

Indikátor

ČJL-5-1-01.1 Žák vybere k textové ukázce vhodný nadpis

ČJL-5-1-02.2 Žák rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro jeho smysl (vyznění)

ČJL-5-2-01.3 Žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy

ČJL-5-2-02.1 Žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou a koncovku

ČJL-5-2-03.1 Žák určí slovní druh vyznačeného slova ve větě (kromě částic)

ČJL-5-2-05.1 Žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)

ČJL-5-2-06.3 Žák rozhodne, který z nabízených větných celků odpovídá zadanému větnému vzorci.

ČJL-5-2-07.2 Žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu

ČJL-5-3-03.1 Žák rozhodne, který literární druh / žánr reprezentuje použitá ukázka literárního textu .

Příkladová úloha

Výchozí text: Poznáte mě?

Patřím ke známým obyvatelům našich lesů. 2. Hnízdo si stavím z malých větviček, uschlých travin a šedivých lišejníků v korunách stromů. 3. Jako skvělý akrobat šplhám po štíhlých kmenech. 4. Tohle mé umění se často snaží napodobit mnozí malí kluci, ale marně. 5. Nebojím se ani smělých skoků v korunách stromů. 6. Hbitě se pohybuji i na slabých smrkových, jedlových a borových větvičkách. 7. Dokonalým kormidlem je můj dlouhý huňatý ocas. 8. Celý rok si schraňuji zásoby potravin ve vykotlaných stromech na odlehlých místech v lese. 9. Mám tam mnoho jedlých hub, lískových oříšků a jedlových borových a smrkových šišek. 10. Ráda si pochutnám i na čerstvých pupenech stromů a někdy vyberu i hnízda zpěvavých ptáků. 11. Nemohou mě ohrozit ani draví obyvatelé lesa. 12. Zachráním se před nimi rychlým útěkem. 13. Až se mihne na stromech v lese nebo parku můj rezavý nebo tmavý kožíšek, poznáte mě?

Úlohy k textu:

 

 1. Napiš, o které zvíře se jedná. (veverka)

 

 1. Která věta nebo věty pro jeho poznání nejsou důležité? Napiš jejich číslo. (4)

 

 1. Vypiš z vět číslo 2, 3 a 5 podstatnou informaci o hledaném zvířeti.

Např.: Podle věty číslo 1 napíšeme – žije v lese.

 

 1. Ve větě č. 2 vyhledej slovo vícevýznamové (koruna)

 

 1. Z věty č. 5 vypiš slovo s předponou (nebojím)

 

 1. Pokud je v 1. větě přídavné jméno měkké, vypiš je. (není)

 

 1. Které z těchto slov je podmětem věty č. 2: hnízdo, pták, já, obyvatel. (já)

 

 1. Vypiš číslo větného celku, který odpovídá vzorci: V1 a V2. (10)

 

 1. Kterým spojovacím výrazem by bylo možné spojit věty č. 11 a č. 12? (protože)

 

 1. Vyber z nabídky jiný vhodný název pro výchozí text (C):
 1. Náš les
 2. Mé oblíbené zvířátko
 3. Hádanka
 4. Z ptačí říše

 

 1. Výchozí text je úryvek z (5)
 1. pohádky
 2. encyklopedie
5.populárně naučné knížky pro děti
 1. pověsti

 

 1. Vyber z nabízených řad jen tu, která je pravopisně správně:
 • Na visokém komíně stály dva čápi.
 • Pravý včelí med se plní do sklenic.
 • Dívky vyrobyly věnečky z pampelišek.
 • V sichravém podzimním dnu náš Tomáš nerad vstává.

 

Poznámky k úloze

Na jedné výchozí ukázce se ověřuje většina elektronicky testovatelných očekávaných výstupů. 

Zpět

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode