STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

26.10.2012 11:13

Pro úplné zobrazení dokumentu klikni zde

Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení:

 

Vedoucí:                               Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12
 

Koordinátor za VÚP:            Mgr. Kamila Sladkovská, VÚP  Praha
 

Členové:                              Mgr. Ludmila Balíková, ZŠ Heyrovského, Olomouc
 

                                           PaedDr. Zdena Hartingerová, ZŠ SNP Hradec Králové
 

            PaedDr. Jana Hornová, ČŠI
 

Mgr. Kateřina Janu, ZŠ Bakalovo nám., Brno
 

Mgr. Petra Lexová, ZŠ Ostrčilova, Ostrava
 

            Mgr. Ludmila Mottlová, ZŠ Hořovice
 

            Mgr. Jana Sankotová, Gymnázium Pelhřimov

 

1. stupeň – 2. období (5. ročník)

 

UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

Typy textů

formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis, email, pozvánka, sms, vzkaz, pohlednice např. z prázdnin, žádost, omluva, popis, návod, nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz, říkanka, básnička a písnička, pohádka, komiks

 

Tematické okruhy
domov, rodina, škola a vyučovací předměty, volný čas a zájmová činnost, město a venkov, názvy povolání, lidské tělo, čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce, oblékání, nákupy, jídlo a potraviny, příroda, roční období a počasí, tradice a zvyky, svátky, základní důležité zeměpisné údaje, děti a mládež v jiných zemích Evropy

Slovní zásoba ve vztahu k tematickým okruhům

Jazykové prostředky
- základní fonetické znaky, základní pravidla výslovnosti slov, pravopis osvojených slov a tvarů

- množné číslo podstatných jmen, člen určitý, neurčitý, přídavná jména (základní a přivlastňovací), zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací), číslovky (základní, řadové), základní předložky místa a času

- slovesa to be, have, can a známá plnovýznamová slovesa v přítomném čase (prostý a průběhový), rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě, otázky s „who/what/when/where/how/why“, vazba there is/ there are

 

Poznámky:

 1. Očekávané výstupy z RVP ZV, které jsou rozpracovány do jednotlivých indikátorů, jsou vyznačeny tučným písmem.
 2. Netestovatelné očekávané výstupy z RVP ZV včetně rozpracovaných indikátorů jsou vyznačeny odlišnou barvou.

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-01
Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

Indikátor

CJA-5-2-01.1
V jednoduchých textech vyhledá požadované informace.

Ilustrační úloha

Přečti si text a vyřeš následující úkoly.

Dear Peter,
  

  My Grandpa´s house is in the country. I stay there during the school holidays. There aren´t many cars, and I ride my bike a lot. I go for long walks with Grandpa´s dog. I like Grandpa´s country home.

  During the school term, I live with Mum and Dad in a flat in Liverpool. It´s a big city. When I´m there, I go shopping with Mum. I go to the cinema with Dad. There are lots of cars so I don´t ride my bike in the city. I play computer games.

 

            Please write soon.

           

            Love,
             Amy


1. Vyhledej v textu, s kým chodí Amy na procházku.

    Vyznač vhodný obrázek.

 


                                    

             A □                                    B □                                        C □2. Označ, čemu se Amy věnuje ve volném čase.

 

A □  She goes for long walks with Grandpa´s dog.

B □  She plays the piano.

C □  She draws pictures.

D □  She plays computer games.Řešení:
1C; 2A, D;

 

 

Poznámky
k úloze

typ úlohy č.1: žák vyhledá v textu informaci a označí odpověď pomocí obrázku
Obrázek A – Amy na procházce sama.

Obrázek B – Amy na procházce s dědečkem.

Obrázek C – Amy na procházce se psem. (správné řešení)
 

typ úlohy č.2: žák označí dvě správné možnosti z výběru

 

další možné typy úloh: kategorizace, dichotomická úloha
 

Popis jednoduchého textu je uveden v obecné charakteristice materiálů doporučených k tvorbě úloh. 

zdroje: google cliparts
Učebnice Happy Earth 1, Oxford 2009
 

 

Správné odpovědi v tabulce označené zeleně.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-01
Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

Indikátor

CJA-5-2-01.2
Rozumí krátkým pokynům v učebnici.

Ilustrační úloha

Přečti slovesa a přiřaď k obrázkům.

      WRITE                      CUT                   DRAW


               READ          CLOSE THE BOOK   

         

                                    
 
1.                                 2.                                          3.

 

         
 

4.                                   5.                                          
                                  
 

Řešení:

1. Draw 2. Write 3. Read 4. Cut 5. Close the book
 

Poznámky
k úloze

typ úlohy: žák přiřadí slovní spojení ke správnému obrázku

Popis textu je uveden v obecné charakteristice materiálů doporučených k tvorbě úloh.

 
Zdroj obrázků: Google cliparts
 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-01

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

Indikátor

CJA-5-2-01.3

Rozumí známým slovům a základním větám, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.

Ilustrační úloha

Poslouchej. Přiřaď ke každému jeho oblíbenou věc.


Tim    ………….              

 

Mary   …………..

 

Jane    …………             

 

Peter   …………

 

  A   Popis: Soccer-03-june              B   Popis: eis               CPopis: m_kytara-cerna-kraspol_01      D      Popis: kniha_sediva       

 

                    

Tapescript:

 1. Tim: Hi ! I´m Tim. My favourite thing is a guitar. I love music!
 2. Teacher: What´s your favourite thing, Mary?

Mary: I like ice- cream ! Hmm, yummy!

 1. Jane: Hello, my name´s Jane. I like reading. My favourite thing is a book.
 2. Peter: This is my favourite thing. It´s a football. Oh, my name´s Peter.

 

Řešení:

 

Tim C

Mary B

Jane D

Peter A

 

Poznámky
k úloze

typ úlohy: na základě poslechu audionahrávky žák přiřadí ke jménu správný obrázek
 

popis obrázků: 1 – fotbalový míč,  2 – zmrzlina, 3 – kytara, 4 - kniha

 

další možné typy úloh: dichotomická úloha, doplňování, výběr z odpovědí, otevřené úlohy s jednoduchou odpovědí

 

zdroj obrázků: Google cliparts


 

Nahrávka by měla být zopakována 2x.

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-01

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

Indikátor

CJA-5-2-01.4

Rozumí jednoduchým číselným údajům.

Ilustrační úloha

Poslouchej. Doplň tabulku.
 

Name

Age (How old?)

Address

Pets

Lucy

9

52 London Road

3   dogs

Emma

 

     Park  Road  

      rabbits and     fish

 

Tapescript:

Reporter: Hello, what´s your name?

Lucy: Hello, I´m Lucy and this is my friend Emma.

Reporter: How old are you, Lucy?

Lucy: I´m nine years old.

Reporter: And where do you live?

Lucy: I live at number 52, London Road and I have got 3 dogs at home.

Reporter: Thank you, Lucy. And how old are you, Emma?

Emma: I´m 10.

Reporter: Ok, and what´s your address?

Emma: My address is 25 Park Road.

Reporter: Have you got any pets, Emma?

Emma: Yes, I´ve got 4 rabbits and 1 fish.

….

 

Řešení:

 

Name

Age (How old?)

Address

Pets

Lucy

9

52 London Road

3   dogs

Emma

10

25 Park  Road  

4   rabbits and   1  fish

 

 

Poznámky
k úloze

typ úlohy: na základě poslechu audionahrávky žák doplní do tabulky požadované údaje
 

další možné typy úloh: výběr z odpovědí, psaní čísel podle nahrávky.

 

Nahrávka by měla být zopakována 2x.

 

Zdroj poslechu: Tracks 4 (Longman)

 
 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-02
Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.

Indikátor

CJA-5-2-02.1
V jednoduchých textech s vizuální oporou porozumí hlavní myšlence.

Ilustrační úloha

Přečti si komiks a označ obrázky čísly 1-6 podle smyslu textu.
Dva obrázky jsou již očíslované.

 

HERBIE
 

 

 5

 1

Popis: Herbie1  Popis: Herbie5

 

 

 Popis: Herbie6

 

 

                            A                                                               B
Popis: Herbie2  Popis: Herbie4

                                                                                     

 

 Popis: Herbie6

 Popis: Herbie6

                            C                                                               D
Popis: Herbie6  Popis: Herbie3
                               E                                                             F
 

Poznámky
k úloze

Řešení:
C2, D4, E6, F3

typ úlohy: žák určí správné pořadí obrázků

další možné typy úloh: přiřazování textu a obrázku, přiřazování nadpisu k textu, kategorizace, dichotomická úloha, doplňování chybějících slov nebo vět z nabídky, doplnění informace do tabulky, určení správného pořadí vět


Popis jednoduchého textu je uveden v obecné charakteristice materiálů doporučených k tvorbě úloh.


Zdroj: Text úlohy převzat z časopisu Ready for English, ELI Italy 1990.
 

 

 

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-2-02

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.

Indikátor

CJA-5-2-02.2
Vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise nebo na webové stránce a tyto informace využije.

Ilustrační úloha

Jedeš do Londýna a chceš navštívit zoologickou zahradu. Na adrese

https://www.londonpass.com/london-attractions/london-zoo.html
jsou užitečné informace. Přečti si je a odpověz na tyto otázky:

1. What is the address of the zoo? (Regent’s Park, London NW1)
2. When does the zoo open? (at 10)
3. When is the zoo closed all day? (Christmas Day/ 25th December/ 25/12)
4. How much is the ticket for you? (14.20)
 


Visit ZSL London Zoo for free - saving £18!

London Attractions  >  Places of Interest  >  London Zoo

London Zoo

Popis: London Zoo

View Map

ADDRESS:

Regent's Park
London NW1

Tel:               020 7722 3333         020 7722 3333

Opening Times:

Open daily at 10.00hrs.
Closing times vary, please visit website or call for details.
Closed: Christmas Day.

 Facilities:

Please check with attraction regarding accessibility, mobility and other special issues.

Popis: London Pass Card

London Pass Benefits:

Free entry to ZSL London Zoo with a London Pass
Normal Ticket Price: Adult: £18.00 Child: £14.20

ZSL London Zoo in Regent's Park is the perfect fun-filled family attraction.

 

Poznámky
k úloze

zdroj textu: https://www.londonpass.com/london-attractions/london-zoo.html (25. 2. 2011)

typ úlohy: žák vyhledá informace v autentickém materiálu a odpoví na otázky

 

Řešení je vyznačeno zeleně. Odpověď je považována za správnou i při formální nepřesnosti (např. odpověď “10” na otázku č. 2 nebo odpověď  “14,20” na otázku č. 4). Adresa (otázka č. 1) musí být uvedena celá.

 

 

 

 

 

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-02
Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.

Indikátor

CJA-5-2-02.3
Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.

Ilustrační úloha

Poslouchej. Přiřaď ke každému jménu správný obrázek.
 

Paul       ……..
Simon    ……..
Kate      ……..
Mandy  ……..

 

A  Popis: rain_bw_t0            Popis: Clip Art: Weather Icons: Sunny B&W Labeled            C  Popis: Clip Art: Weather Icons: Snow B&W           D  Popis: Clip Art: Weather Icons: Cloudy B&W    

 

Tapescript:

 

 1. Speaker A: Where are you going, Paul?
  Speaker B: I´m going to the beach. Where are my sunglasses? It´s really hot today!
 2. Speaker C: Hi, I´m Simon and I´m in London today. The weather is not very nice, I need my umbrella!
 3. Speaker D: Is it hot outside, Kate?

Speaker E: No, it isn´t. It´s cold today and it´s cloudy.

 1. Speaker F: Look out of the window, Mandy! We can make a big snowman.  Hurray!

 

Řešení:
Paul       B
Simon    A
Kate       D
Mandy   C
 

Poznámky          k úloze

typ úlohy: na základě poslechu audionahrávky žák přiřadí ke jménu správný obrázek

další možné typy úloh: dichotomická úloha, doplňování, výběr z odpovědí, otevřené úlohy s krátkou odpovědí, určení správného pořadí, zápis do tabulky nebo formuláře

 

Nahrávka by měla být zopakována 2x.
 
zdroj obrázků: Google cliparts

 

 

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-2-04
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.

Indikátor

CJA-5-2-04.1
V jednoduchých textech vyhledá požadované informace.

Ilustrační úloha

Přečti si text a vyřeš následující úkoly.
 

John loves sports. He does some sport nearly every day. He goes swimming on Mondays after school. Then he goes running with some friends. He comes home for dinner. He also plays in two school teams – on Wednesdays he plays basketball and on Thursday evenings he plays in a football team. On Friday and Saturday mornings he goes running again. On Fridays he plays tennis with his father in the afternoon. He also cycles to school every day. Cycling is his favourite sport. On Sunday he has a free day.

 

1. Napiš správný název dne pod následující obrázky.

      Popis: European Soccer Player - Vendor: iClipart           Popis: Competition Swimmer Poised on a Diving Board - Vendor: iClipart                 Popis: Tennis Player - Vendor: Clipart.com           Popis: Dribbling Basketball Player - Vendor: Clipart.com
 

                            

  a) ____________      b)  __________    c)  _________     d) ___________

 

 

2. Označ správnou odpověď.
 

John doesn´t do any sport  _________.
 

 1. on Tuesdays
 2. on Thursdays
 3. on Sundays
 4. on Mondays       
   

He does more than two sports _________.
 

 1. on Fridays         
 2. on Saturdays
 3. on Thursdays
 4. on Sundays
   

He enjoys most.

     

 1. running
 2. basketball
 3. cycling
 4. tennis            

 

 

3. Označ v tabulce správnou kolonku.

 

 

Monday

Wednesday

Saturday

Friday

He does some sport at school.

 


         x
 

 

 

He does sports with a member of his family.

 

 

 


          x               

He comes home for dinner.


x
 

 

 

 Řešení:
1. a) Thursday, b) Monday, c) Friday, d) Wednesday
2. c., a., c.
3. Správné odpovědi označené zeleně.
 

Poznámky          k úloze

typ úlohy č.1: žák přiřadí ke každému obrázku den, ve kterém (zobrazená) aktivita probíhá
 

Obrázek 1 – John hraje fotbal.

Obrázek 2 – John plave.

Obrázek 3 – John hraje tenis.

Obrázek 4 – John hraje košíkovou.


typ úlohy č.2: žák na základě textu vybere správnou odpověď
typ úlohy č.3: žák na základě textu vybere a označí v tabulce správnou možnost

další možné typy úloh: dichotomická úloha

Popis jednoduchého textu je uveden v obecné charakteristice materiálů doporučených k tvorbě úloh.

zdroj obrázků: www.clipartguide.com
Text je upravený z Cambridge English for schools, Workbook Two, A. Littlejohn, D. Hicks, Cambridge University Press 1996 ISBN 0-521-42174-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Receptivní řečové dovednosti - čtení s porozuměním

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-2-04

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.

Indikátor

CJA-5-2-04.2

Vytvoří odpověď na otázku týkající se textu.

Ilustrační úloha

Přečti si text a vyřeš následující úkoly.

 

Tom Twitter is thirty years old. He lives in a small village called Kennington near Oxford. He drives a train. Every weekday he drives trains from Oxford to London. He likes driving a train. He wants to move to a big town because there is not much to do in the village. In his free time he plays football, he watches TV and he likes reading.

 

 1. Odpověz na otázky.

 

 1. Where does Tom live?

In __________________________
 

 1. What is Tom´s job?

____________________________

 

 1. Does Tom enjoy living in the village?

____________________________
 

 1. Does Tom work at the weekends?

_____________________________
 

 1. Does Tom like his job?

_____________________________
 

Řešení:

 

 1. Kennington
 2. train driver, he drives a train
 3. no
 4. no
 5. yes

 

 

Poznámky
k úloze

typ úlohy: žák v textu vyhledá potřebnou informaci a odpoví na otázky
 


Popis textu je uveden v obecné charakteristice materiálů doporučených k tvorbě úloh.

Zdroj: přepracovaný text (Longman Group Ltd 1994)

 

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Produktivní řečové dovednosti – psaní

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-3-01

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.

Indikátor

CJA-5-3-01.1

Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální dopis kamarádovi.

Ilustrační úloha

 Doplň pohlednici z prázdnin. Můžeš se inspirovat tímto obrázkem.

 


 

 

 

 

 

______ Nicol,

I am _________! My holidays are

super because __________________

______________________________

Love,

 

________

 

 

 

 

 

 

Nicol Smith,__________

 

32 West St,__________

 

Brighton,____________

 

BN1 2 RT___________

 

England____________

 

 

 

Poznámky k úloze

typ úlohy:  žák dopíše pohlednici podle zadání


další možné typy úloh: dopsání slov do blahopřání nebo dopisu
 

Správné řešení posoudí hodnotitel. Doporučená kritéria hodnocení:

 1. obsahové splnění úkolu (tj. doplněné položky jsou smysluplné, případně je jejich smysl snadno odvoditelný z kontextu),
 2. gramatická správnost.

Např. “in Mexico” (položka 2) vyhovuje obsahovému i gramatickému kritériu, “Mexico” (stejná položka) by splňovala pouze kritérium obsahové. Položka je taktéž považována za správnou i v případě pravopisné chyby, která nemění smysl (např. “swimm every day” – položka 3).


Možné řešení:
 

 

 

 

Dear  Nicol,

I am OK! My holidays are

super because I swim every day,

(it is hot and ice-cream is good).

Love,

 

[Žák napíše své jméno nebo přezdívku apod.]

 

 

 

 

 

 

Nicol Smith,__________

 

32 West St,__________

 

Brighton,____________

 

BN1 2 RT___________

 

England____________

Text uvedený v pohlednici v kulaté závorce je ilustrační, aby žák úlohu splnil stačí za “because” uvést jeden důvod.
 

 

 

 

 

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Produktivní řečové dovednosti – psaní

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-3-01
Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.

Indikátor

CJA-5-3-01.2
Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduchou odpověď na sdělení.

Ilustrační úloha

Přečti si Petrův e-mail. Poděkuj mu a odpověz, že přijdeš.

 

 

 
  Zaoblený obdélník: Dear Kim,

It’s my birthday next Saturday (4th February). Can you come to my party at 2 p.m.? It will be great fun!

Love,
Peter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky          k úloze

typ úlohy: žák stručně odpoví na e-mail, poděkuje a přijme pozvání
 

Správné řešení posoudí hodnotitel. Doporučená kritéria hodnocení:

 1. obsahové splnění úkolu (poděkování a přijetí pozvání),
 2. stylistická správnost (oslovení a podpis, event. závěrečný pozdrav),
 3. gramatická a pravopisná správnost (pořádek slov, základní interpunkční pravidla – např. tečka za oznamovací větou, psaní velkých písmen).

Největší význam je přitom přikládán obsahovému kritériu. Drobné formální nedostatky, které nemají vliv na obsahové splnění úkolu (např. “com” místo “come”), neznamenají ztrátu bodů.
 

Možné řešení:

Dear Peter,

 

Yes, I can come. Thank you. (I am very happy.)

 

Kim

                                                                                            

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Produktivní řečové dovednosti – psaní

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-3-01

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.

Indikátor

CJA-5-3-01.3

Vyplní osobní údaje ve formuláři.

Ilustrační úloha

Doplň informace o sobě.
 

 

Name


 

Surname


 

Age


 

Birthday


 

E-mail


 

Address


 

I like:


 

I don’t like:


 

I can:


  

Poznámky
k úloze

typ úlohy: žák vyplní formulář
 

Správné odpovědi posoudí hodnotitel.

Doporučená kritéria hodnocení:

Sledováno je především obsahové kritérium s tím, že položka je obsahově splněna i v případě pravopisné nebo jiné formální chyby, která nebrání porozumění, např. odpověď “swim” k položce “I like”. Lze předpokládat, že u položky “Birthday” budou žáci nepřesně uvádět celé datum svého narození -  i v tom případě je odpověď přijatelná, neboť obsahové kritérium je naplněno.
 

 

 

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Produktivní řečové dovednosti - psaní

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-3-02

Reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

Indikátor

CJA-5-3-02.1

Písemně převypráví jednoduchý obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.

Ilustrační úloha

Přečti si text .

Napiš 5 vět o tom, co dělá Ann každé ráno. Obrázková osnova Ti pomůže.

 

Ann gets up at 7 o’clock. She has a shower in her bathroom and brushes her teeth. She has cereal and milk for breakfast. She likes it. After breakfast she goes to school. Usually she walks or takes a bus. Lessons start at quarter to nine. Her favourite lesson is Science. She likes animals a lot. She has lunch in the school canteen. She plays tennis on Tuesdays. On Fridays she has piano lessons. She likes music. Ann has dinner at half past six, after dinner she watches TV or listens to music. She goes to bed at nine, she reads books or comics for twenty minutes and then she goes to sleep. 

 

Popis: get up  Popis: have a showerPopis: have breakfast

 

 

Popis: go to school Popis: do homeworkPopis: have a lunch

 

Popis: listen to musicPopis: play tennisPopis: go to bed

 

Poznámky          k úloze

tp úlohy 1:

Žák doplní vynechaná slova do rámečků podle obrázkové osnovy.

 

typ úlohy 2.

žák popíše v jednoduchých kladných větách činnosti podle obrázkové osnovy.

Správné řešení posoudí hodnotitel.

 

Obměna:

 1. žák může popsat den v 1. osobě jednotného čísla
 2. žák může napsat porovnání se svým denním režimem a s příběhem dle obrázku

např. I get up at 6 o’clock but Ann gets up at 7 o’clock.

      

 

 

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Produktivní řečové dovednosti - psaní

Očekávaný výstup RVP ZV

 

CJA-5-3-02

Reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

Indikátor

CJA-5-3-02.2

Shrne písemně jednoduchý obsah krátké slyšené konverzace.

Ilustrační úloha

Poslouchej. Co umí James dělat? Označ, co umí () a co neumí (x). Napiš o Jamesovi 6 vět.
 

 

() or (x)

play the piano

 

speak English

 

draw  with his left hand

 

swim

 

speak German

 

draw

 

…………………………………………………………………………………

Tapescipt:
Every Saturday James has got a piano lesson. He can play the piano well. His sister, Clare, goes swimming, but James can’t swim.

In the afternoon, James does some art. He can draw horses and other animals. He draws with his left hand. His sister practises her German. She likes German. James can’t speak German. He only speaks English.”

 

Poznámky
k úloze

Řešení:

 

 

() or (x)

play the piano

speak English

draw with his left hand

swim

x

speak German

x

draw

 

typ úlohy:

Na základě poslechu audionahrávky žák doplní tabulku, na základě které napíše 6 vět.

 

Správné řešení posoudí hodnotitel.

 

Předpokládáme, že žáci si nejsou schopni vypsat důležité informace jen na základě poslechu. Doplnění tabulky bude bráno jako pomocný krok. Hodnotitel hodnotí jen produkovaný text. Produkovaný text může obsahovat i údaje neobsažené v tabulce. Např. o Jamesově sestře.

 

 

Text: vlastní

 

 

 

Vzdělávací  obor

Anglický jazyk

Ročník

5.

 

Produktivní řečové dovednosti - psaní

Očekávaný výstup RVP ZV

CJA-5-3-03

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.

Indikátor

CJA-5-3-03.1

Svými slovy vyjádří smysl textu.

Ilustrační úloha

Přečti si krátký text. Kde se rozhovor odehrává?

 

                             

Peter:          Hey, look! These T-shirts are really cool.

Daniel:        What? I’m sorry. I don’t understand – what does “cool” mean?

Peter:          Oh, it means “great”.

Assistant:  Good morning. Can I help you?

Peter:          Yes, can I have a T-shirt, please?

Assistant:   Yes, of course. What colour do you want?

Peter:           Black, please.

Assistant:   Small, medium or large?

Peter:           Have you got a small one?

Assistant:   Yes, we have.

Daniel:          Small! Is it for you?

Peter:            No, it ´s for Sue. It’s her birthday on Wednesday.

 

Poznámky
k úloze

typ úlohy:

Žák napíše kde se rozhovor odehrává

 

Možnosti správných odpovědí

In the shop/ at the shop; a shop; the shop; clothes shop; shop

(chybějící předložka nebo člen není na závadu)

 

 

 

Správné odpovědi posoudí hodnotitel.

Zdroj: Shine, student’s book, Macmillan 2003
 

 

 

RVP ZV – CIZÍ JAZYK

1. stupeň – 2. období (5. ročník)

 

 

UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

Typy textů

formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis, email, pozvánka, sms, vzkaz, pohlednice např. z prázdnin, žádost, omluva, popis, návod, nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz, říkanka, básnička a písnička, pohádka, komiks

 

Tematické okruhy
 domov, rodina, škola a vyučovací předměty, volný čas a zájmová činnost, město a venkov, názvy povolání, lidské tělo, čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce, oblékání, nákupy, jídlo a potraviny, příroda, roční období a počasí, tradice a zvyky, svátky, základní důležité zeměpisné údaje, děti a mládež v jiných zemích Evropy

Slovní zásoba ve vztahu k tematickým okruhům

Jazykové prostředky
- základní fonetické znaky, základní pravidla výslovnosti slov, pravopis osvojených slov a tvarů

- množné číslo podstatných jmen, člen určitý, neurčitý, přídavná jména (základní a přivlastňovací), zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací), číslovky (základní, řadové), základní předložky místa a času

- slovesa to be, have, can a známá plnovýznamová slovesa v přítomném čase (prostý a průběhový), rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě, otázky s „who/what/when/where/how/why“, vazba there is/ there are

 

Poznámky:

 1. Očekávané výstupy z RVP ZV, které jsou rozpracovány do jednotlivých indikátorů, jsou vyznačeny tučným písmem.
 2. Netestovatelné očekávané výstupy z RVP ZV včetně rozpracovaných indikátorů jsou vyznačeny odlišnou barvou.

RVP ZV, CJ, 1. stupeň

(Č=čtení s porozuměním, PO=poslech s porozuměním, P=psaní, M=mluvení)
 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
 

CJ-5-2-01

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.
 

Č CJ-5-2-01.1

V textech vyhledá požadované informace.

Č CJ-5-2-01.2

Rozumí krátkým pokynům v textu.

PO CJ-5-2-01.3

Rozumí známým slovům a základním větám, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.

PO CJ-5-2-01.4

Rozumí základním číselným údajům.

PO CJ-5-2-01.5

Rozumí pokynům učitele.

CJ-5-2-02

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.
 

Č CJ-5-2-02.1
V textech s vizuální oporou porozumí hlavní myšlence.

Č CJ-5-2-02.2
Vyhledá informace k tématu v časopise nebo na webové stránce a tyto informace využije.

PO CJ-5-2-02.3
Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.

CJ-5-2-03
Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu.

 

Č CJ-5-2-03.1
Srozumitelně vyslovuje čtený text obsahující známou slovní zásobu.

CJ-5-2-04
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.

 

Č CJ-5-2-04.1
V textech vyhledá požadované informace.

Č CJ-5-2-04.2
Vytvoří odpověď na otázku týkající se textu.

CJ-5-2-05
Používá dvojjazyčný slovník.

 

Č CJ-5-2-05.1
Vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku.

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
 

CJ-5-3-01
Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.

 

P CJ-5-3-01.1
Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální email kamarádovi.

P CJ-5-3-01.2
Sestaví gramaticky a formálně správně odpověď na sdělení.

P CJ-5-3-01.3
Vyplní osobní údaje ve formuláři.

CJ-5-3-02
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.

 

P CJ-5-3-02.1
Písemně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.

P CJ-5-3-02.2
Shrne písemně obsah krátké slyšené konverzace.

M CJ-5-3-02.3

Ústně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.

M CJ-5-3-02.4

Shrne ústně obsah krátké slyšené konverzace.

CJ-5-3-03
Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.

Č CJ-5-3-03.1
Svými slovy vyjádří smysl textu.

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
 

CJ-5-4-01
Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.

 

M CJ-5-4-01.1
Na základě reálné situace jednoduše reaguje v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky, rozloučí se.

M CJ-5-4-01.2

Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí.

 

 

Zpět

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode