Vnitřní řád školní družiny

30.09.2013 00:00

Vnitřní řád  školní družiny 2014/2015

1.      O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

2.      Provoz ŠD je ráno od 7:00 do 7.40 hod. (ranní provoz ŠD je každý školní rok upravován podle potřeby rodičů a školy v dodatku vnitřního řádu ŠD), po skončení vyučování až do 16.00 hodin. Herna tvořená ze tří místností je umístěna v I. poschodí ZŠ. Školní družina je v provozu pouze v době školního vyučování.

3.      Žáky předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.

4.      Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Ostatní žáci odcházejí ze ŠD společně s vychovatelkou na autobusovou zastávku (podle zápisních lístků). Rodiče mohou použít přímých zvonků do ŠD, (vpravo u vchodu do ZŠ) po otevření budovy si vyzvednou dítě v I. poschodí v oddělení ŠD. Při odchodu ze školní zahrady si rodiče přebírají dítě od paní vychovatelky.

5.      Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na rodičích náhradu nezbytných neinvestičních nákladů spojených s prodloužením provozu ŠD.

6.      Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

7.      Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn a na telefonické uvolňování nebude brán zřetel.

8.      Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Ostatní žáci odevzdají písemné přihlášky v 1. týdnu školního roku. Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku (písemná žádost rodičů). Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušit kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Toto rozhodnutí bude předem projednáno se zákonnými zástupci žáka, bude o něm vyhotoven písemný zápis a informován bude i zřizovatel ZŠ.

9.      Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy  a ŠD a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

10.  Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) v určené šatně.

11.  ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. II. třída v I. poschodí – možnost využití knihovny a počítačů. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka. Žáci mají možnost ve ŠD individuálně procvičovat učivo i pomocí programů na PC.

12. Ranní pobyt ve ŠD a přechod do jídelny v MŠ je samozřejmý pro všechny žáky, i když do ŠD nejsou přihlášeni.

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce, a žáci, kteří jsou zváni na vybrané akce ŠD.

13.  Pitný režim – žáci mohou využít nápojové automaty s vodou, na požádání vaříme čaj, během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Během dne pijí nápoje, které si nosí i z domova.

14.  Stravné na obědy si rodiče zajišťují včas v kanceláři ŠJ tak, aby dítě vždy prvního v měsíci mělo oběd. Rodiče stravné platí převodem z účtu. Odhlašování obědů si rodiče zařizují sami.

15. Úplatu za ŠD - podle obecně závazné vyhlášky Městyse Černý Důl o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD -provádějte v hotovosti vždy do 15. příslušného měsíce ve výši 200,- Kč p. vychovatelce. Vybraná částka je odevzdána do pokladny ZŠ a MŠ. Z této částky se hradí výtvarné potřeby, přispívá se na vodu, WC papír, teplo, elektřinu, sportovní náčiní, barvu do kopírky, nábytek, hračky, stavebnice,...Při průměrném počtu 20 pracovních dnů v měsíci , činí částka 10,- Kč na žáka a den.Při pobytu žáka v ŠD 5 hod/za 1 den, činí hodinový příspěvek 2 ,- Kč. Po přihlášení žáka do školní družiny- nebude úplata krácena.

16.  Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD první školní den a na 1. třídní schůzce.

S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení, elektronickou poštou). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti.

17.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD.

Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá pedagogický pracovník ŠD, a to od příchodu žáka až do odchodu žáka ze ŠD, popř. odjezdu autobusem do Černého Dolu, Vrchlabí. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem, řádem ŠD a vnitřním řádem ŠD, které jsou vyvěšeny v prostorách budovy školy. Při činnosti organizované mimo objekt ŠD, případně školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. Ředitelka může při vyšším počtu žáků nebo vyžaduje–li to náročnost zajištění dozoru nad žáky v prostředí, určit další pracovníky odpovídající za bezpečnost žáků.

Naďa Bachtíková

 

 

 

Zpět

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode