Právě teď...  

Badatelská výprava, 

V pondělí 15.10. jsme podnikli výuku v terénu. Naším úkolem bylo nafotit rostliny podle zadání a třídit je do skupin, zakreslovali jsme místa výskytu určených rostlin do mapy, cestu jsme si zakreslovali do mapy, v krajině jsme se orientovali podle busoly. Druhý den následovalo zhodnocení výpravy po stránce obsahové, zda se podařilo splnit naplánované cíle - každá skupina si plánovala jiné. Z nasbíraných fotografií se vytřvořila prezentace. Starší žáci dále pokračovali zopakováním práce s mapou a busolou. Výstupem od všech žáků byla krátká slohová práce na téma "Badatelská výprava".
Foto ZDE

 

Sklárna Harrachov

V pondělí 1. 10. 2018 navštívili žáci naší základní školy a starší děti z mateřské školy sklárnu v Harrachově. Se zájmem jsme si prohlédli provoz, seznámili se s pracovním postupem výroby skleniček a dokonce jsme si sami mohli vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly. Některým se povedlo vyfouknout si vlastní skleněnou baňku. Líbilo se nám i v Muzeu skla. Úspěch mělo také nakupování skleněných suvenýrů.

V úterý pak ve škole navazoval projektový den, kde jsme si shrnuli vše, co jsme se dozvěděli, a děti zpracovaly informace do nástěnných panelů. Někteří žáci projevili i zájem o sklářskou profesi.

Více foto ZDE

 

 

Rozpis zájmových kroužků ZDE

 

 

 

SFUMÁTO

Vzpomínáte si, jakl jste se učili číst? Naši prvňáci se učí metodou Sfumáto, neboli splývavé čtení, tedy rozvolnění a pomalé čtení po jednotlivých hláskách. Jde o metodu, která se zaměřuje na všechny části celého procesu čtení. Každé písmeno se nejprve učí řádně vyslovovat - díky prodloužené výslovnosti mohou děti vnímat pohyb úst, slyší zvuky a tóny hlásek, učí se zaměřovat oči na místo čtení a načítat další písmeno. Celý tento proces se postupně zrychluje. Výhodou této metody je pomalé tempo učení, důkladné naučení výslovnosti hlásek, učení se pohybu očí po textu. Naše paní učitelka vás, rodiče, brzy seznámí s technikou  a vysvětlí vám, jak doma čtení trénovat. Krátké video z výuky je na našem facebookové profilu  ZDE.
 
 
 

Plavání

Palvání je povinnou součástí tělesné výchovy. Jezdíme každý pátek do bazenů v Jilemnici. S sebou: plavky, 2 ručníky, mýdlo, dívky vlasy stažené do culíku. Na cestu zpět doporučujeme dětem čepici, mají vlhké vlasy. podrobnější info u třídních učitelek.
 

ROZVRH HODIN ZDE

 

Adaptační pobyt

V prvním týdnu jsme všichni vyjeli na Strážné na tzv. adaptační pobyt. Co je smyslem takového "výletu"? Má-li člověk, tedy i žák, podávat nějaký výkon (a škola jich je plná), potřebuje k tomu klidné a bezpečné prostředí. Vzhledem k tomu, že v naší malotřídní škole se každým rokem mění třídní kolektivy a letos navíc i třídní učitelé, zvolili jsme seznamovací a poznávací strategii formou adaptačního - tedy zvykacího, poznávacího - pobytu. Děti se mohly vzájemně poznat, prostřednictvím her se naučit toleranci, pochopení, vnímání odlišností, důležitosti každého jednotlivce v kolektivu apod. Zároveň si mohly "okouknout" nové učitele. A to vše ve zcela jiném prostředí a situacích. Nyní po návratu již nemusíme řešit vzájemné soužití, protože to se právě nastartovalo na Strážném. Věříme, že lepší začátek jsme dětem a učitelům nemohli dopřát.

 

 

Pomůcky na školní rok 2018-2019

seznamy pomůcek pro žáky naleznete zde

 

 

Konstruktivní matematika

Naši učitelé neustále hledají takové metody práce, které by zajistili trvalé osvojení poznatků, vědomostí a dovedností. Hledáme takové způsoby práce, při kterých žáci aktivně pracují: objevují, zkoumají, bádají, vyvozují, vyhledávají, objasňují, vysvětlují, diskutují, polemizují, zkouší, řeší.

 

A toto vše umožňuje konstruktivistický přístup. Jedná se o výukové prostředí (zajišťované prostřednictvím PC), ve kterém se žáci společně s učitelem pohybují a které funguje na bázi sítě problémů k řešení, postupů řešení a informací k různým postupům. Toto prostředí podněcuje, resp. navádí žáky k nalézání možných cest řešení, ale také k tvorbě cest nových včetně práce s chybou. Umožňuje budovat vlastní konstrukce, formulovat nové hypotézy, využívat přitom již objevené teoretické i praktické poznatky. Toto výukové prostředí staví učitele do role moderátora, resp. facilitátora, který je pro ostatní účastníky spíše průvodcem a spoluhráčem nežli učitelem zajišťujícím frontální výuku, takže jím umocněné „a-ha momenty“ podstatnou měrou zajišťují trvalé uložení nového poznatku do paměti. Velkou roli hraje i vnitřní motivace, tzn., že žáci se učí ne proto, že musí, ale protože je problém zajímá. 

Krkonošský deník vytiskl na toto téma článek. Protože i naši žáci v Černém Dole využívají tuto technologii a jsou také zapojeni do tohoto projektu, vybíráme část textu ze zmíněného článku:

Ve Vrchlabí objevují novou metodu výuky, jako první v republice

Moderní způsob výuky prostřednictvím softwarové aplikace pilotního projektu Insylea (Institutu pro synergické vzdělávání), při kterém pracují na počítačích v malých skupinkách, nutí žáky k vlastním postupům řešení a hledání nových cest a chyb. Tvůrci programu registrují poptávku po výukovém systému ze Severní Ameriky a Blízkého východu.

„Děti se učí formou řízeného objevování. Nejsou pouze konzumenty a prázdnými nádobami, do kterých se musí vše nalít. Nenásilně, bez stresu a přesně zaznamenávají cestu, jak k řešení dojdou. Systém odhalí, co žák neumí, kde musí přidat,“ vysvětluje jeden ze strůjců projektu Insylea Jiří Vicek. Studoval a učil v USA, pochází z Vrchlabí.

ze aplikovat na každý předmět, který je založený na teoretických znalostech a poznatcích. Je to učení přirozenější formou než tradiční, frontální výukou. Děti by se měly vracet k tomu, jak se člověk přirozeně učí od pravěku. Nebudou sedět v lavicích, přijímat a reprodukovat informace. Budou si na ně sami přicházet za pomoci moderních technologií, což je pro ně přitažlivé,“ popisuje. 

Podobným principem funguje vzdělávání metodami Montessori a Hejného. Insylea spočívá v dynamicky se rozvíjející a aktualizující se síti výukových materiálů. Žáci pracují v mechanicky ovládané neuronové síti postupů řešení a návodných informačních karet a všechny poznatky zaznamenávají. „Děti reagují rychle a naučily se pracovat tímto způsobem během pěti minut,“ říká Vicek. 

„Důležitým prvkem je práce s chybami, protože děti se nejvíce učí ze svých chyb. Postupy při chybách proto tvoří minimálně polovinu výukových materiálů,“ dodává.

...

Celý článek najdete ZDE

 

Paní učitelky ze školy

Malotřídní škola Černý Důl:

Jsme rádi, že jste si vybrali nás! Co Vašim dětem nabízíme?

 • rodinné prostředí malotřídní školy
 •  propojení školy se životem
 • přátelská atmosféra, příjemné klima
 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • kolektiv odborně vzdělaných vyučujících
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování
 • rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, rozvoj zvídavosti žáka,
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ = plynulý přechod do školy
 • škola vybavená moderními pomůckami
 • vybavení ICT – v obou třídách PC, výuka na interaktivní tabuli
 • kvalitní výuka – všechny děti bez problémů přechází na druhý stupeň
 • péče o žáky s SPU a o nadané žáky
 • prevence rizikového chování – budování přátelských vztahů
 • školní družina s pestrou nabídkou činností
 • nově vybavená a zrekonstruovaná školní zahrada
 • domácí kuchyně – paní kuchařka vaří jídla podle principů zdravého stravování
 • nabídka mimoškolních zájmových aktivit vedených našimi pedagogy i externími pracovníky
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • pohyb a sport - bruslení plavání, lyžování, sezónní sporty

Něco z historie školy

Škola byla založena v Černém Dole již roku 1736 jako jednotřídní. Nejdříve sídlila v dřevěné budově až do roku 1875, kdy byla postavena budova nová. O rok později se zvýšil počet tříd na dvě a 1879 na tři. Pro školáky III. horského dílu nebylo jednoduché navštěvovat třídu v Černém Dole, proto od roku 1841 docházel na Hrnčířské boudy pomocný učitel. Od roku 1862 tam byla zřízena školní expozitura a konečně roku 1901 jednotřídní škola.   více o historii zde 

Další zmínky o škole jsou až z roku 1936:

Malá česká menšina v převážně německém Černém Dole existovala již před rokem 1918. Ani po vzniku Československa počet Čechů v obci příliš nevzrostl. I když byla česká menšina v městysi malá, přesto se začalo ve 30. letech minulého století uvažovat o otevření české menšinové obecné školy v místě.
Reakcí zdejší německé majority na plánované otevření české školy byl velký rozruch a nelibost.
Otevření školy v Černém Dole bylo povoleno Ministerstvem školství a národní osvěty výnosem č. 140.960/36–T/3 ze dne 26. října 1936. Velký problém zprvu představovalo sehnání vhodných prostor pro výuku dětí. Škola se usídlila v domě čp. 6, který patřil k místní textilní továrně české firmy Aloise Menčíka. Vyučování začalo 1. prosince 1936 se třinácti žáky. Během roku přistoupili další tři žáci, takže školní rok skončil se šestnácti dětmi. Drtivá většina žáků tehdy přešla z místní německé obecné školy.

A jaké bylo národnostní složení žactva? Z šestnácti dětí bylo osm dětí z čistě německých rodin. Tři žáci pocházeli z národnostně smíšených rodin (jeden rodič Němec a druhý Čech, případně Rusín) a pouze pět z nich mělo oba rodiče (v jednom případě je uveden jen jeden rodič) Čechy či Slováky. Prvním učitelem školy se stal Jaroslav Charvát, který ovšem v Černém Dole dlouho nepobyl. Od 1. února 1937 ho nahradil zkušenější František Vaníček.
Na konci září 1937 nastoupil dosavadní učitel a správce školy František Vaníček vojenskou prezenční službu a jako náhrada za něj přišel do Černého Dolu výpomocný učitel Jaroslav Talácko z Paběnic u Kutné Hory. Kromě uvedených pedagogů učil na škole náboženství černodolský farář Otto Němeček, zatímco Anežka Škopková tu působila jako učitelka domácích nauk.

 

 

Oficiální stránky Černého Dolu zde.

KONZULTAČNÍ HODINY

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 
OD 14.30 DO 16.00 
nebo dle osobní domluvy.

Kalendář akcí

 • PROSINEC

  3.12. ZŠ I. třída - divadlo Vrchlabí 2.12.  rozsvěcení vánočního stromu od 22.12.  vánoční prázdniny

 • LISTOPAD

  13.11. projekt Laskavec,                    PLAVÁNÍ

 • ŘÍJEN

  1.10. nejde el. - exukrze Harrachov 5.-6.10. volby v ZŠ,                     29.-30.10. podzimní prázdniny PLAVÁNÍ

 • ZÁŘÍ

  4.-7.9. ZŠ adaptační pobyt Strážné 19.9.  MŠ - zahájení šk. roku v kempu Slunečná PLAVÁNÍ - každý pátek

NAŠE ÚSPĚCHY

Jsme zařazeni v síti aktivních škol se zančkou Rodiče vítáni.

 

Finalista sCOOL web 2016

ZŠ a MŠ Černý Důl získala odznak Finalista sCOOL web 2016. 
Naše škola se probojovala do finále soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz) 
mezi 10 nejlepších ve své kategorii. Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost grafické zpracování.
Podívat se můžete ZDE
 

Prověřená společnost

Získali jsme certifikát "Prověřená společnost 2017". Cílem Certifikátu jsou informace pro zákazníky o spolehlivosti dané firmy na webových stránkách. Právě to, že se firma může pochlubit vlastnictvím Certifikátu prověřené společnosti, je pro ostatní zákazníky bráno jako plus a firmy pro ně působí důvěryhodněji. 
Podívat se můžete ZDE.

 

 

osvědčení

Aktivní škola

 

 

Finanční gramotnost

ekologická výchova

Spolupracujeme

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol  HPN - logo-velke.jpgKrálovéhradecký kraj [logo]

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 231

Kontaktujte nás

Sestavuji aktuální kalendář ...
Meteoradar

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode