ZMĚNA

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

            Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření      k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.     Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Příjem žádostí proběhne ve dnech 14. - 30. dubna 2020 v budově základní školy Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140. 

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat :    
1. elektronicky datovou schránkou - ID: tiymcgf 
2. emailem 
    - s uznávaným elektronickým podpisem    
    - bez elektronického podpisu - nutno do 5 dnů osobně přijít podepsat    
3. poštou   
4. osobní podání - pouze 16. dubna 2020 a 21. dubna 2020 od 9.00 do 15.00 hodin
 
Součástí žádosti musí být kopie rodného listu dítěte a na ní Vámi zapsaný souhlas:
"Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu. Podpis"
Po vydání rozhodnutí o přijetí bude kopie rodného listu skartována.
 

Žádost k zápisu podávají prostřednictvím svého zákonného zástupce všechny děti , které dovrší věku 6 let v rozmezí od 1.9.2019 do 31. 8. 2020 a zároveň i děti, kterým byl u zápisu v roce 2019 doporučen odklad školní docházky o 1 rok. 

Zápisu se mohou účastnit i děti, které dovrší věku 6 let později. Dítě, které je přihlášeno k zápisu, ale dovrší 6 let:

v měsících 09-12/2020  -  nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení

v měsících 01- 06/2021 -  nutno doložit vyjádřením  školského poradenského zařízením + lékaře

 

Do základní školy budou přijímány děti dle uvedených kritérií v daném pořadí. Otvírat budeme jednu první třídu, maximální počet přijatých dětí pro školní rok 2020 - 2021 je 15. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.


Kritéria přijetí:

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Černý Důl.

2. Přednostně budou přijati žáci, kteří mají ve školním roce 2019/2020 na ZŠ sourozence v 1. – 5. ročníku ZŠ,  nebo v mateřské škole a tito i nadále budou navštěvovat základní nebo mateřskou školu (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

3. Přednostně budou přijati žáci, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné školní docházky a    nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

4. Přednostně budou přijati žáci, kteří nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl od nejstaršího po nejmladší.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích základní školy a na webových stránkách školy v době od 1.května 2020 po dobu 15 dnů.

 

Odklad povinné školní docházky

Vyplněná žádost o odklad se podá na vedení ZŠ a MŠ Černý Důl v době zápisu výše uvedeným způsobem, nejpozději však do 30.4.2020, spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a zároveň odborného (např. dětského) lékaře nebo klinického psychologa.  Pokud nebudete mít v tomto termínu vyřízené doporučení PPP a lékaře, ředitel školy správní řízení přeruší a doporučení z PPP a od  lékaře zákonný zástupce dodá nejpozději do 31.8.2020.

 

Musíte podat: 

pro přijetí do školy:  žádost o přijetí do školy

                                    souhlas s poskytnutím kopie rodného listu

v případě odkladu:   žádost o přijetí do školy

                                   žádost o odklad školní docházky

                                   vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)

                                   vyjádření lékaře (např. dětského)

Prosím, v žádostech uveďte alespoň jeden kontakt na Vás (všechny tyto dokumenty jsou ke stažení zde na stránce).

 

 

Individuální vzdělávání - informace ZDE

 

Vážení rodiče, netrapte se otázkou, co má vaše dítě k zápisu umět. Proč?

 • vaše dítě je na dovednosti nutné ke školní docházce připravováno v MŠ, proto základní znalosti a dovednosti jistě ovládá
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), obracejte se na učitelky mateřské školy, ony Vaše dítě dobře znají a poradí Vám
 • pokud se po nástupu do 1. třídy objeví jakýkoliv problém, naši učitelé jsou dobře připraveni a ochotni pomoci řešit všechny obtíže

 

Pokud si vyberete naší školu, nabízíme Vám:

 •  
 • Kvalitní školu s rodinným prostředím malotřídní školy
 • kvalitní výuku - všechny děti bez problému přechází na druhý stupeň
 • individuální přístup k dětem
 • aktivizační metody práce - program Začít spolu
 • výuka a pobyt venku
 • angličtina od 1. ročníku
 • slovní, formativní hodnocení žáků
 • kolektiv odborně vzdělaných vyučujících
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování
 • rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, rozvoj zvídavosti žáka
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ = plynulý přechod do školy
 • školu vybavujeme moderními pomůckami
 • vybavení ICT – v obou třídách PC, výuka na interaktivní tabuli
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky
 • prevence rizikového chování – budování přátelských vztahů
 • školní družina s pestrou nabídkou činností
 • domácí kuchyně – paní kuchařka vaří jídla podle principů zdravého stravování
 • nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy i externími pracovníky
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • bruslení plavání, lyžování, sezónní sporty

 

Doporučení pro práci s předškolákem

 

MŠMT zveřejnilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) a je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě


 

celé znění tohoto dokumentu najdete zde


Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při práci s dětmi Vám nabízíme vlastní doporučení:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

1.  Znám své jméno a příjmení.

2.  Vím, kde bydlím.

3.  Vím kolik je mi let.

4.  Znám základní barvy.

5.  Orientuji se v číslech a počtech.

6.  Umím se obléknout, svléknout.

7.  Umím po sobě uklidit.

8.   Dokážu malovat, stříhat, lepit.

9.   Dokážu mluvit ve větách.

10. Když něco nevím, zeptám se.


 

RODIČOVSKÉ DESATERO

1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými
slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince,
který ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové
činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte
se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch
dítěte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí,
nesrovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte
na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.

6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek
pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.

7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná
očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.

8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem
rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte
ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte
během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.

10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co
nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.


 


Dovolte, abychom Vám přiblížili pojem školní zralost, často používaný při zápisu k povinné školní docházce:

 

Školní zralost

 

= připravenost dítěte, předpoklad úspěšného zvládnutí školnících požadavků

= souhrn všech biologických, psychických a sociálních vlastností dítěte

Co s sebou nese vstup do školy?

 • Zvyšují se nároky na dítě

 • Stoupá zájem o různé podněty a aktivity

 • Velká změna v dosavadním životě = zátěž pro dítě (kamarádi, učitelé, prostředí, nároky, režim...)

 • Změna role: dítě/žák – delší dobu se soustředit, disciplinovaná práce, hodnocení

 • Musí se obejít delší dobu bez rodiče

 • Zažívá možný neúspěch

 • Výkyvy ve výkonech

Na novou situaci může dítě zdánlivě reagovat nepřizpůsobivě: výkyvy nálad, plačtivost, podrážděnost, únava, hůře spí a jí, bolest hlavy, nechce vstávat, častěji nemocné, selhává v již dobře nacvičených činnostech – obvykle vše trvá krátce a brzy vymizí.

V souvislosti se školní zralostí se uvádějí nejčastěji její složky:

1. Fyzická zralost = věk, výška, hmotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, zralost CNS, celkové zdraví. Toto vše hlídá a sleduje Váš dětský lékař.

2. Psychická zralost = úroveň v oblasti poznávacích procesů. Rozvoj zrakové a sluchové diferenciace, kapacita paměti, úroveň myšlení (realistický náhled na svět), přechod od názorného k logickému myšlení, rozvoj řeči – slovní zásoba, grafomotorika – úchop, řízená činnost, samostatnost, aktivita, tempo, soustředění. V případě nejistoty nebo doporučení MŠ vyšetří PPP. Sociální 3. Emocionální zralost = schopnost odloučení od rodiny, role školáka, schopnost podřídit se skupině, regulování vlastních emocí, nálad a přání. Vždy se můžete poradit se svojí paní učitelkou.

 

Doporučení pro rodiče:

 • mluvte s dítětem o škole, připravujte jej na vstup do školy (výběr aktovky, penálu...), říkejte mu, co ho ve škole čeká – snažte se ho „natěšit“

 • vyhýbejte se strašení (počkej ve škole, tam si nebudeš moct jen hrát...)

 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)

 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi

 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho

 • činnosti spojené se školkou/školou dělejte společně

 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje

 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády

 

 

 

 

Pro informace k zápisu využijte

tel.č.:    739 094 353
email:   zs.cernydul@centrum.cz

Zde je odkaz na stránky s obecnými informacemi a radami jak na zápis a školu.

Vhodné hry a aktivity na všestranný rozvoj dítěte:

Hry na rozvoj paměti a pozornosti

 • rovnání hraček podle velikosti, zapamatování obrázků nebo hraček, rovnání věcí a hraček podle zadání

 • Vyřizování vzkazů – nechte jej vyřizovat jednoduché vzkazy členům rodiny

Hry na rozvoj myšlení a řeči

 • Hry se slovy – vymýšlení slov, vět, říkanek – na určené písmeno

 • Dovyprávění příběhu – jednoduchý příběh (ze života) nedokončíme a necháme dítě vymýšlet

 • Co bys dělal kdyby ... – vymýšlejte jednoduché situace, které dítě samo řeší (kdyby ses řízl ...)

 • Co je správné? – říkejte pravdivé i nepravdivé věty a dítě určí, co je a není správné

Hry zaměřené na rozvoj motoriky

 • Čmárání, kroužení, vlnky, tečky – vše se správným úchopem tužky, pastelky, používat trojhranné pastelky silnějšího průměru (fixy Trio Scribbi)

 • Jemná motorika: modelování, vytrhávání z papíru, stříhání, zapínání knoflíků, zipů, tkaničky, navlékání korálků, stavebnice, lepení ....

 • Spojovačky a jiné 

Hry na rozvoj smyslového vnímání

 • Skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, skládačky ...

 • Cvičit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed – popis obrázků

 • Vyhledta předměty podle určitého vznaku. Barva, tvar, velikost .... Např. Co všechno je v místnosti/na zahradě... žluté/ kulaté...?

 • Cvičení postřehu – položíme předměty na stůl, dítě si je prohlédne. Pak jeden tajně odebereme a dítě hádfá, který předmět chybí. apod.

Hry na rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení – dítě opakuje rytmus (tleská, dupe...) s použitím nádobí

 • Učte se říkanky a básničky, písničky – vymýšlejte si k nim ukazování

 • Lokalizace zvuku – dítě hledá ukrytý budík, telefon ....

 • Na šeptanou

 • První a poslední písmeno – vymysli slovo

 •  

Výsledek obrázku pro děti

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode