ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ve čtvrtek  4.dubna 2019 od 13.30 do 16.30 hodin

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 do 16.30 hodin se koná zápis do prvního ročníku základního vzdělávání podle § 36, odst. 4,  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v budově základní školy Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140. Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu, přijďte v náhradním termínu 11.4.2019 v době od 14.00 do 15.00 hodin.

Společně se svými zákonnými zástupci přijdou k zápisu všechny děti , které dovrší věku 6 let v rozmezí od 1.9.2018 do 31.8.2019 a zároveň i děti, kterým byl u zápisu v roce 2018 doporučen odklad školní docházky o 1 rok.

 

Zápisu se mohou účastnit i děti, které dovrší věku 6 let později. Dítě, které je přihlášeno k zápisu, ale dovrší 6 let:

v měsících 09-12 -  nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení

v měsících 01- 06 -  nutno doložit vyjádřením  školského poradenského zařízením + lékaře

 

Zápis dítěte k základnímu vzdělávání má dvě části:

1.  Formální část – vyplnění žádosti k přijetí do školy. Žádost mohou zákonní zástupci vyplnit v místě zápisu nebo je umístěna ke stažení na webu školy v sekci zápis. Zákonný zástupce s sebou přinese svůj občanský průkaz k ověření totožnosti a rodný list dítěte.  S žádostí k přijetí do školy musí souhlasit oba rodiče. Během formální části mohou rodiče vyplnit také žádost o odklad povinné školní docházky  (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)). Děti, jejichž rodiče žádají o odklad povinné školní docházky, se také dostaví k zápisu do školy.

2. Pohovor s dítětem – je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Přátelskou a hravou formou učitel vede rozhovor s dítětem, nejdéle 20 minut: základní orientace v množství, v barvách, tvarech, všeobecný přehled, znalost osobních údajů, popis běžných životních situací ... žádné čtení, psaní a počítání, žádná zkouška!

 

Do základní školy budou přijímány děti dle uvedených kriterií v daném pořadí do naplnění kapacity školy. Maximální počet přijatých dětí pro školní rok 2019 - 2020 je 30.

Kritéria přijetí:

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Černý Důl.

2. Přednostně budou přijati žáci, kteří mají ve školním roce 2018/2019 na ZŠ sourozence v 1. – 5. ročníku ZŠ,  nebo v mateřské škole a tito i nadále budou navštěvovat základní nebo mateřskou školu (od nejmladšího po nejstarší).

3. Přednostně budou přijati žáci, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad povinné školní docházky a    nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích základní školy a na webových stránkách školy v době od 16.4. po dobu 15 dnů.

 

Odklad povinné školní docházky

Vyplněná žádost o odklad se podá na vedení ZŠ a MŠ Černý Důl v době zápisu, nejpozději však do 30.4.2017, spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a zároveň odborného (např. dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Individuální vzdělávání - informace ZDE

Vážení rodiče, netrapte se otázkou, co má vaše dítě k zápisu umět. Proč?

 • vaše dítě je na dovednosti nutné ke školní docházce připravováno v MŠ, proto základní znalosti a dovednosti jistě ovládá
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), obracejte se na učitelky mateřské školy. Ony Vaše dítě dobře znají a poradí Vám
 • pokud se po nástupu do 1. třídy objeví jakýkoliv problém, naši učitelé jsou dobře připraveni a ochotni pomoci řešit všechny obtíže

 

Pokud si vyberete naší školu, nabízíme Vám:

 • rodinné prostředí malotřídní školy, propojení školy se životem
 • přátelská atmosféra, příjemné klima
 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • kolektiv odborně vzdělaných vyučujících
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování
 • rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, rozvoj zvídavosti žáka
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ = plynulý přechod do školy
 • školu vybavujeme moderními pomůckami
 • vybavení ICT – v obou třídách PC, výuka na interaktivní tabuli
 • kvalitní výuka – všechny děti bez problémů přechází na druhý stupeň
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky
 • prevence rizikového chování – budování přátelských vztahů
 • školní družina s pestrou nabídkou činností
 • nově vybavená a zrekonstruovaná školní zahrada
 • domácí kuchyně – paní kuchařka vaří jídla podle principů zdravého stravování
 • nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy i externími pracovníky
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • bruslení plavání, lyžování, sezónní sporty

 

Doporučení pro práci s předškolákem

 

MŠMT zveřejnilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) a je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě


 

celé znění tohoto dokumentu najdete zde


Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při práci s dětmi Vám nabízíme vlastní doporučení:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

1.  Znám své jméno a příjmení.

2.  Vím, kde bydlím.

3.  Vím kolik je mi let.

4.  Znám základní barvy.

5.  Orientuji se v číslech a počtech.

6.  Umím se obléknout, svléknout.

7.  Umím po sobě uklidit.

8.   Dokážu malovat, stříhat, lepit.

9.   Dokážu mluvit ve větách.

10. Když něco nevím, zeptám se.


 

RODIČOVSKÉ DESATERO

1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými
slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince,
který ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové
činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte
se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch
dítěte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí,
nesrovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte
na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.

6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek
pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.

7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná
očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.

8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem
rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte
ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte
během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.

10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co
nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.


 


Dovolte, abychom Vám přiblížili pojem školní zralost, často používaný při zápisu k povinné školní docházce:

 

Školní zralost

 

= připravenost dítěte, předpoklad úspěšného zvládnutí školnících požadavků

= souhrn všech biologických, psychických a sociálních vlastností dítěte

Co s sebou nese vstup do školy?

 • Zvyšují se nároky na dítě

 • Stoupá zájem o různé podněty a aktivity

 • Velká změna v dosavadním životě = zátěž pro dítě (kamarádi, učitelé, prostředí, nároky, režim...)

 • Změna role: dítě/žák – delší dobu se soustředit, disciplinovaná práce, hodnocení

 • Musí se obejít delší dobu bez rodiče

 • Zažívá neúspěch

 • Výkyvy ve výkonech

Na novou situaci může dítě zdánlivě reagovat nepřizpůsobivě: výkyvy nálad, plačtivost, podrážděnost, únava, hůře spí a jí, bolest hlavy, nechce vstávat, častěji nemocné, selhává v již dobře nacvičených činnostech – obvykle vše trvá krátce a brzy vymizí.

V souvislosti se školní zralostí se uvádějí nejčastěji její tři složky:

1. Fyzická zralost = věk, výška, hmotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, zralost CNS, celkové zdraví. Toto vše hlídá a sleduje Váš dětský lékař.

2. Psychická zralost = úroveň v oblasti poznávacích procesů. Rozvoj zrakové a sluchové diferenciace, kapacita paměti, úroveň myšlení (realistický náhled na svět), přechod od názorného k logickému myšlení, rozvoj řeči – slovní zásoba, grafomotorika – úchop, řízená činnost, samostatnost, aktivita, tempo, soustředění. V případě nejistoty nebo doporučení MŠ vyšetří PPP. Sociální 3. Emocionální zralost = schopnost odloučení od rodiny, role školáka, schopnost podřídit se skupině, regulování vlastních emocí, nálad a přání. Vždy se můžete poradit se svojí paní učitelkou.

 

Doporučení pro rodiče:

 • mluvte s dítětem o škole, připravujte jej na vstup do školy (výběr aktovky, penálu...), říkejte mu, co ho ve škole čeká – snažte se ho „natěšit“

 • vyhýbejte se strašení (počkej ve škole, tam si nebudeš moct jen hrát...)

 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)

 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi

 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho

 • činnosti spojené se školkou/školou dělejte společně

 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje

 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády

 

 

 

 

Zde je odkaz na stránky s obecnými informacemi a radami jak na zápis a školu.

Vhodné hry a aktivity na všestranný rozvoj dítěte:

Hry na rozvoj paměti a pozornosti

 • rovnání hraček podle velikosti, zapamatování obrázků nebo hraček, rovnání věcí a hraček podle zadání

 • Vyřizování vzkazů – nechte jej vyřizovat jednoduché vzkazy členům rodiny

Hry na rozvoj myšlení a řeči

 • Hry se slovy – vymýšlení slov, vět, říkanek – na určené písmeno

 • Dovyprávění příběhu – jednoduchý příběh (ze života) nedokončíme a necháme dítě vymýšlet

 • Co bys dělal kdyby ... – vymýšlejte jednoduché situace, které dítě samo řeší (kdyby ses řízl ...)

 • Co je správné? – říkejte pravdivé i nepravdivé věty a dítě určí, co je a není správné

Hry zaměřené na rozvoj motoriky

 • Čmárání, kroužení, vlnky, tečky – vše se správným úchopem tužky, pastelky, používat trojhranné pastelky silnějšího průměru (fixy Trio Scribbi)

 • Jemná motorika: modelování, vytrhávání z papíru, stříhání, zapínání knoflíků, zipů, tkaničky, navlékání korálků, stavebnice, lepení ....

 • Spojovačky a jiné 

Hry na rozvoj smyslového vnímání

 • Skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, skládačky ...

 • Cvičit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed – popis obrázků

 • Vyhledta předměty podle určitého vznaku. Barva, tvar, velikost .... Např. Co všechno je v místnosti/na zahradě... žluté/ kulaté...?

 • Cvičení postřehu – položíme předměty na stůl, dítě si je prohlédne. Pak jeden tajně odebereme a dítě hádfá, který předmět chybí. apod.

Hry na rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení – dítě opakuje rytmus (tleská, dupe...) s použitím nádobí

 • Učte se říkanky a básničky, písničky – vymýšlejte si k nim ukazování

 • Lokalizace zvuku – dítě hledá ukrytý budík, telefon ....

 • Na šeptanou

 • První a poslední písmeno – vymysli slovo

 •  

Výsledek obrázku pro děti

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode