Školská rada

 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. školská rada je orgán školy umožňující zákonným       zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.

Školská rada:    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů 

                                                                            a k jejich uskutečňování,

                            schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

                            schvaluje Vnitřní řád školy, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

                            schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

                            podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

                            vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy a navrhuje opatření 

                                                                               ke zlepšení,

                            projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

                            podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli školy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

 

Jednaci_rad_skolske_rady.docx (11885)

V naší škole pracuje školská rada ve složení:

za rodiče:         paní Kateřina Fejglová

za zřizovatele: paní Lucie Pieschelová

za školu:          Mgr. Radmila Šubrtová

                        tel.č. 739 094 353

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode