ZMĚNA

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření k organizaci zápisů k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021.     

Zápisy budou probíhat v květnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Příjem žádostí proběhne ve dnech 2. - 16. května 2020 v budově mateřské školy Černý Důl, Čistá v Krkonoších 76. 

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat :    
1. elektronicky datovou schránkou - ID: tiymcgf 
2. emailem 
    - s uznávaným elektronickým podpisem    
    - bez elektronického podpisu - nutno do 5 dnů osobně přijít podepsat    
3. poštou   
4. osobní podání - pouze 5. května 2020 a 12. května 2020 od 9.00 do 15.00 hodin
 
Součástí žádosti musí být:

- kopie rodného listu dítěte a na ní Vámi zapsaný souhlas - po vydání rozhodnutí bude tato skartována

- prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu - Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
- kopie občanského průkazu
 
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Žádost o přijetí je od 1.dubna na webových stránkách školy     https://zscernydul.webnode.cz/materska-skola/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani/  .

Pro školní rok 2020- 2021 bude přijímáno 20 dětí. V případě přijetí dítěte s podpůrným opatřením 3. - 5. stupně se bude počet přijímaných dětí snižovat. 

Do mateřské školy budou děti přijímány podle následujících kritérií v daném pořadí:

Podle těchto kritérií bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Černý Důl, okres Trutnov postupovat při rozhodování o přijetí a umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu, Černý Důl, okres Trutnov. 

 

1. Děti s trvalým pobytem v městysi Černý Důl, mateřská škola je pro ně 

    spádová. 

2. Děti, jejichž sourozenec bude i nadále navštěvovat mateřskou školu

    nebo základní školu v městysi Černý Důl (podle věku od nejstarších  

    po nejmladší).

3. Děti s trvalým pobytem mimo městys Černý Důl od nejstaršího po 

    nejmladší.

 

Obecné informace k zápisu:

§50, Zákon č. 258/2000 Sb.:

Mateřské školy mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě s trvalým pobytem v městysi Černý Důl a povinnou předškolní docházkou mateřská škola přijmout musí.

Individuální vzdělávání - informace ZDE

DESATERO ŠKOLKÁČKA

 1. Vím, jak se jmenuji.
 2. S dopomocí se obléknu a svléknu.
 3. Sám se najím za použití příboru, nebo alespoň lžíce.
 4. Ovládám základní hygienické návyky: použití WC, mytí rukou a zubů, používání kapesníku.
 5. Sám nebo s pomocí po sobě uklidím hračky, nádobí, oblečení.
 6. Vydržím část dne bez rodičů.
 7. Zvládnu si hrát sám nebo s kamarády.
 8. Rozumím, když mi někdo něco říká.
 9. Umím přiměřeně odpovídat.
 10. Když potřebuji, požádám o pomoc.

 

 

Doporučení pro rodiče:

 • mluvte s dítětem o školce, připravujte jej na vstup do školky, říkejte mu, co ho ve školce čeká – snažte se ho „natěšit“

 • vyhýbejte se strašení (počkej ve školce, .....)

 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)

 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi

 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho

 • činnosti spojené se školkou dělejte společně

 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje

 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády

 • snažte se jednat s dítětem klidně

 

 

 

 


 

 

 

 

Odkazy

Zde najdete odkazy na webové stránky, které nabízejí podporu rodičům, kterí mají předškoláky a chystají se do školy.
 
 
 
Rodiče, chcete pomoct svému předšolákovi s rozvojem dovedností, které budu potřeba ve škole a nemáte žádné materiály?
Tyto doporučujeme ZDE - ke stažení zdarma.

 

Vhodné hry pro všestranný rozvoj dítěte

 

 

 

Hry na rozvoj paměti a pozornosti

 • rovnání hraček podle velikosti, zapamatování obrázků nebo hraček, rovnání věcí a hraček podle zadání

 • Vyřizování vzkazů – nechte jej vyřizovat jednoduché vzkazy členům rodiny

Hry na rozvoj myšlení a řeči

 • Hry se slovy – vymýšlení slov, vět, říkanek – na určené písmeno

 • Dovyprávění příběhu – jednoduchý příběh (ze života) nedokončíme a necháme dítě vymýšlet

 • Co bys dělal kdyby ... – vymýšlejte jednoduché situace, které dítě samo řeší (kdyby ses řízl ...)

 • Co je správné? – říkejte pravdivé i nepravdivé věty a dítě určí, co je a není správné

Hry zaměřené na rozvoj motoriky

 • Čmárání, kroužení, vlnky, tečky – vše se správným úchopem tužky, pastelky, používat trojhranné pastelky silnějšího průměru (fixy Trio Scribbi)

 • Jemná motorika: modelování, vytrhávání z papíru, stříhání, zapínání knoflíků, zipů, tkaničky, navlékání korálků, stavebnice, lepení ....

 • Spojovačky a jiné 

Hry na rozvoj smyslového vnímání

 • Skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, skládačky ...

 • Cvičit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed – popis obrázků

 • Vyhledta předměty podle určitého vznaku. Barva, tvar, velikost .... Např. Co všechno je v místnosti/na zahradě... žluté/ kulaté...?

 • Cvičení postřehu – položíme předměty na stůl, dítě si je prohlédne. Pak jeden tajně odebereme a dítě hádfá, který předmět chybí. apod.

Hry na rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení – dítě opakuje rytmus (tleská, dupe...) s použitím nádobí

 • Učte se říkanky a básničky, písničky – vymýšlejte si k nim ukazování

 • Lokalizace zvuku – dítě hledá ukrytý budík, telefon ....

 • Na šeptanou

 • První a poslední písmeno – vymysli slovo

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

1.  Znám své jméno a příjmení.

2.  Vím, kde bydlím.

3.  Vím kolik je mi let.

4.  Znám základní barvy.

5.  Orientuji se v číslech a počtech.

6.  Umím se obléknout, svléknout.

7.  Umím po sobě uklidit.

8.   Dokážu malovat, stříhat, lepit.

9.   Dokážu mluvit ve větách.

10. Když něco nevím, zeptám se.

 

 

RODIČOVSKÉ DESATERO

1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.

6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.

7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.

8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte
ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.

10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode